Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Convocatòria beca especialització. Departament Projectes d'Enginyeria

30 - Abril - 2014

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Wed, 30 Apr 2014 11:47:00 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <ljqnrl$k6c$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Convocatòria beca especialització. Departament Projectes d'Enginyeria

CONVOCATÒRIA DE BECA D'ESPECIALITZACIÓ PER A TITULATS UNIVERSITARIS

DADES DEL PROJECTE

TÍTOL / TÍTULO: El paper de les dones, les organitzacions de base i els moviments socials a zones de risc d'impacte ecològic per activitats mineres per a l'exercici i defensa dels drets socials i ambientals./ El papel de las mujeres, las organizaciones de base y los movimientos sociales en zonas de riesgo de impacto ecológico por actividades mineras para el ejercicio y defensa de los derechos sociales y ambientales.

RESPONSABLE: JORDI PERIS BLANES

DATA D'INICI: 01-01-2014 DATA FI: 31-10-2015

CONDICIONS DE LA BECA

RESPONSABLE: JORDI PERIS BLANES

TUTOR: JORDI PERIS BLANES

PLA FORMATIU: Participació en treball de camp en investigació qualitativa i participativa, anàlisis i discussió de resultats amb els actors involucrats.

NOMBRE BEQUES CONVOCADES: 1

DURADA DE LA BECA: 6 mesos TIPUS DE BECA: Especialització titulats universitaris
DATA D'INICI: 1 DE JUNY DE 2014

DOTACIÓ: 1.215 €/mes

DEPARTAMENT: Departament de Projectes d'Enginyeria

CONDICIONS GENERALS: Les disposades en l'article 9, beques d'especialització, de la normativa reguladora de beques per a activitats d'I+D+i de la UPV, aprovada en data 14 d'abril de 2011 per acord del Consell de Govern de la UPV.

REQUISITS I PERFIL DELS ASPIRANTS

¢ Màster en sociologia i antropologia de les polítiques públiques
Addicionalment es valorarà:
¢ Coneixements acreditats sobre desenvolupament humà i cooperació al desenvolupament
¢ Coneixements acreditats sobre conflictes socioambientals al Perú

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

LLOC: Secretaria del departament de projectes d'enginyeria, ETSEI, edifici 5J

?

TERMINI:
Des de: 2 de maig de 2014 fins: 10 de maig de 2014

DOCUMENTS REQUERITS:

¢ Sol·licitud
¢ Còpia DNI/NIE
¢ Currículum
¢ Expedient acadèmic
¢ Carta de presentació i motivació

COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Jordi Peris Blanes
Alejandra Boni Aristizábal
Carola Calabuig Tormo

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Mèrits acadèmics: 50 €
Altres mèrits: 25%
cursos de formació,
coneixements d'idiomes
coneixements d'informàtica
Idoneïtat de la persona candidata: 25%
Entrevista: No

NORMATIVA

" Normativa reguladora de les beques i ajudes per a les activitats d'I+D+i de la Universitat Politècnica de València aprovada en data 14 d'abril de 2011 per acord del Consell de Govern.

València, 1 d'abril de 2014

Jordi Peris Blanes
 Universitat Politècnica de València