Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Acuerdos del Consejo de Gobienro del día 15 de abril de 2014

16 - Abril - 2014

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Ana M Ferragud Asensi<ferragud@upvnet.upv.es>

Date:: Wed, 16 Apr 2014 12:14:59 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <lils83$3vc$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Acuerdos del Consejo de Gobienro del día 15 de abril de 2014
Es comunica a tota la Comunitat Universitària que en el web de Secretaria
General ( www.upv.es/secgen) es troben publicats els acords del Consell de
Govern del dia 15 d'abril del 2014.


Se comunica a toda la Comunidad Universitaria que en la web de Secretaría
General ( www.upv.es/secgen) se encuentran publicados los acuerdos del
Consejo de Gobierno del día 15 de abril de 2014.

EL SECRETARI GENERAL


 Universitat Politècnica de València