Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Novedades


Acords del Consell de Govern de 12 de desembre de 2013

13 - Desembre - 2013

 

Newsgroups:: UPV.novetats

From:: Ana M Ferragud Asensi<ferragud@upvnet.upv.es>

Date:: Fri, 13 Dec 2013 10:16:51 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <l8emqj$cf$1@merope.cc.upv.es>


 

References:
Acords del Consell de Govern de 12 de desembre de 2013
Es comunica a tota la Comunitat Universitària que en el web de Secretaria
General ( www.upv.es/secgen) es troben publicats els acords del Consell de
Govern del dia 12 de desembre del 2013.


Se comunica a toda la Comunidad Universitaria que en la web de Secretaría
General ( www.upv.es/secgen) se encuentran publicados los acuerdos del
Consejo de Gobierno del día 12 de diciembre de 2013.

EL SECRETARI GENERAL

 Universitat Politècnica de València