Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Anuncios


Resolució beca especialització / Resolución beca especialización

15 - Maig - 2014

 

Newsgroups:: UPV.anuncis

From:: Rosa Agulles Mari<ragulles@upvnet.upv.es>

Date:: Thu, 15 May 2014 14:34:41 +0000 (UTC)

Organization:: U.P.V.

Message-ID:: <ll2ja1$d49$1@merope.cc.upv.es>


 

Resolució beca especialització / Resolución beca especialización
RESOLUCIÓ BECA D'ESPECIALITZACIÓ
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a la beca d'especialització associada
al projecte d'investigació de títol "El paper de les dones, les organitzacions de base i els
moviments socials en zones de risc d'impacte ecològic per activitats mineres per a l'exercici
i defensa dels drets socials i ambientals", publicada el 30 d'abril de 2014, i visa la
documentació presentada per les persones interessades,
RESOLEM
Adjudicar la beca, una volta comprovat que reuneix tots els requisits exigits i que s'adequa
al perfil sol·licitat a:
SARAI FARIÑAS AUSINA
El que signem a València el 15 de maig de 2014

St.: Jordi Peris Blanes
President de la comissió de selecció
----------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN BECA DE ESPECIALIZACIÓN
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para la beca de especialización
asociada al proyecto de investigación que lleva por título "El papel de la mujeres, l
as organizaciones de base y los movimientos sociales en zonas de riesgo de impacto
ecológico por actividades mineras para el ejercicio y defensa de los derechos sociales
y ambientales", publicada el 30 de abril de 2014, y vistas las instancias presentadas
RESOLVEMOS
Adjudicar dicha beca, una vez comprobado que reúne los requisitos exigidos y que se
adecúa al perfil solicitado a:
SARAI FARIÑAS AUSINA
Lo cual firmamos en Valencia, a 15 de mayo de 2014
Jordi Peris Blanes
Presidente de la Comisión de Selección

 Universitat Politècnica de València