Tipografía Tamaño mediano Tamaño grande

Tablón de actividades

Anuncios


Resolució Beca d'Especialització en ICTA

07 - Juny - 2013

 

Newsgroups:: UPV.anuncis

From:: "Cristofol Peris Ribera"<cperis@dca.upv.es>

Date:: Fri, 7 Jun 2013 21:28:39 +0200

Organization:: Universidad Politecnica de Valencia

Message-ID:: <kotc97$3ve$1@merope.cc.upv.es>


 

Resolució Beca d'Especialització en ICTA
Una vegada finalitzat el plaç de presentació de sol.licituds segons
convocatòria publicada amb data 30 de maig de 2013 i valorades les
sol.licituds presentades, la Comissió de Selecció resol adjudicar la beca
d'especialització a :

- ALICIA MARTÍNEZ GALIANO


València, 7 de juny de 2013

Cristòfol Peris Ribera
Professor Responsable Universitat Politècnica de València