Estatua de la casa de John Lennon


©Copyright 1996 Enrique Cabrera Productions / Jose Vte. Ribelles Productions