Valencià

 1. Diccionaris
  1. Diccionari valencià
   1. Informació: "Diccionari elaborat per la Generalitat Valenciana, i editat per Edicions Bromera. Versió en paper. No té versió electrònica. Consulteu en Biblioteca."

  2. Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans
   1. Informació: "Diccionari normatiu de llengua elaborat per l’Institut d’Estudis Catalans amb un cercador de paraules a través de telnet. Hi ha versió en paper i en CD-ROM. Consulteu en Biblioteca."
   2. Web: www.iec.es/cat/llengcat/diccionari/inici.htm

  3. Gran diccionari de la llengua catalana
   1. Informació: "Diccionari molt complet de llengua elaborat per Enciclopèdia Catalana amb un cercador de paraules potent i pràctic. Hi ha versió en paper i en CD-ROM. Consulteu en Biblioteca."
   2. Web: http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm

  4. Hiperenciclopèdia
   1. Informació: "Enciclopèdia en línia d’Enciclopèdia Catalana amb un sistema molt potent de cerca d’accés a la informació actualitzada de la Gran enciclopèdia catalana, plànols, mapes interactius, topònims, etc. Cal abonar-se. Hi ha una subscripció en proves."
   2. Web: http://www.grec.net/home/cel/main.HTM

  5. Diccionari de la llengua catalana
   1. Informació: "Diccionari de llengua elaborat per Enciclopèdia Catalana. Hi ha versió en paper i en CD-ROM. Consulteu en Biblioteca."

  6. Gran Diccionari 62 de la llengua catalana
   1. Informació: "Diccionari de llengua elaborat per Edicions 62. Hi ha versió en paper i en CD-ROM. Consulteu en Biblioteca."

  7. Hiperdiccionari català-castellà-anglès
   1. Informació: "Hiperdiccionari en català, castellà i anglés elaborat per Enciclopèdia Catalana. Molt complet. En CD-ROM. Consulteu en Biblioteca."

  8. Diccionari català-castellà, castellà-català
   1. Informació: "Diccionari bilingüe elaborat per Enciclopèdia Catalana. Molt utilitzat pels professionals de la llengua. Hi ha versió en paper i en CD-ROM. Consulteu en Biblioteca. Disponible al SNL."

 2. Recursos per l’aprenentatge
  1. Web de Llengua de l’Institut Joan Lluís Vives
   1. Informació: Pàgina que recull tots els recursos de les pàgines de formació lingüística, assessorament lingüístic i dinamització lingüística dels webs dels serveis lingüístics de les universitats integrades en la Xarxa Institut Joan Lluís Vives.
   2. Web: http://xvives.uji.es/com/llengua/

  2. Recursos per a l’aprenentatge
   1. Informació: Pàgina web amb recursos generals per l’autoaprenentatge i amb informació sobre materials per a l’aprenentatge. Generalitat de Catalunya.
   2. Web: http://cultura.gencat.es/llengcat/aprencat/recursos.htm

  3. Valencià interactiu
   1. Informació: Curs multimèdia de valencià de nivell inicial per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma i lúdica. Hi ha moltes activitats reforçades amb imatge i so repartides en quatre seccions: lèxic, comunicació, gramàtica i jocs. L'usuari té a l'abast tot el material de consulta necessari: diccionari, llibre de gramàtica i recull d'expressions en diverses situacions comunicatives... Elaborat per l’Equip Camille de la Universitat Politècnica de València i editat per Edicions Bromera. En CD-ROM. Consulteu en Biblioteca.

  4. Servei d'Autoformació en Llengua Catalana (SALC)
   1. Informació: Servei per Internet que ofereix recursos informatitzats que faciliten l'autoaprenentatge dels diversos aspectes de la llengua. Amb materials diversos: fitxes autocorrectives interactives dels nivells elemental, mitjà i avançat; fitxes de teoria; propostes de treball; proves per conéixer el propi nivell; proves oficials; teoria i exercicis de llenguatge administratiu. Universitat Pompeu Fabra.
   2. Web: http://www.upf.es/gl/

  5. Curs d'autoformació de grau superior de coneixements de valencià a través de la xarxa
   1. Informació: Curs d’autoaprenentatge de grau superior de coneixements de valencià, per mitjà de diversos materials. accessible per Internet, Universitat Jaume I.
   2. Web: http://sic.uji.es/serveis/slt/cursos/supxarxa.html

  6. Examinator
   1. Informació: "Programa realitzat per la Generalitat Valenciana que ofereix la possibilitat d'autoavaluar, de manera lúdica, els nostres coneixements de valencià. Per a MS-DOS. Accessible per Internet: es pot descarregar. També en disquets."
   2. Web: http://www.cult.gva.es/dgoiepl/salt/salt_programes_examinator.htm

  7. Winverbs
   1. Informació: Programa informàtic en CD-ROM que acompanya el llibre Els verbs valencians. Es tracta d’una conjugació verbal, completa i actualitzada, amb totes les variants. Permet consultar verbs i fer exercicis. En CD-ROM. Elaborat per la Generalitat Valenciana i editat per Edicions Bromera. Consulteu en Biblioteca.

  8. Gramàtica valenciana
   1. Informació: Gramàtica elaborada per la Generalitat Valenciana i editada per Edicions Bromera. No hi ha versió en CD-ROM. Consulteu en Biblioteca

  9. Programa d'Ensenyament de la Llengua Catalana (PELC)
   1. Informació: Programa d’autoaprenentatge de llengua a través d'Internet. Per als nivells elemental, mitjà i superior. S’ofereix
    tant teoria com pràctica i permet l’autoavaluació de cada alumne. També amb bibliografia complementària i una adreça electrònica per a consultes i suggeriments. Accessible per Internet. Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.
   2. Web: http://pelc.uib.es/recursos/index.html

  10. GEX
   1. Informació: Programa autocorrectiu per treballar lèxic, ortografia, morfologia i sintaxi. Amb pàgines d’ajuda. Universitat de Barcelona. Es pot baixar.
   2. Web: http://www.ub.es./slc/ffll/accgex.htm

  11. Divercat
   1. Informació: Curs d'aprenentatge elaborat pels serveis lingüístics de diferents universitats catalanes. Adreçat al professorat universitari, permet assolir un nivell mitjà de coneixements de llengua. En CD-ROM.
   2. Web: http://www.blues.uab.es/gab-llengua-catalana/cat/formacio/index.html

  12. Galí (Guia per a l'Autoaprenentatge de la Llengua Interactiu)
   1. Informació: Galí (Guia per a l'Autoaprenentatge de la Llengua Interactiu) ha sigut produït conjuntament per diverses institucions en el marc d'un projecte europeu. En CD-ROM. Alta quantitat i diversitat de materials multimèdia per dur a terme un treball guiat (a través d'un test d'autodiagnosi inicial que produeix itineraris individualitzats) o bé a través de consulta i treball lliure. Consulteu en Biblioteca.
   2. Web: http://www.xtec.es/sedec/gali/index.htm

  13. Català multimèdia. Nivells B i C
   1. Informació: Curs d'autoaprenentatge que permet assolir aquests dos nivells. Conté proves de detecció de nivell, models de proves oficials, moltes activitats, models de textos, dictats. En CD-ROM. Centre de Normalització Lingüística de Barcelona i Editorial Codi 7. Consulteu en Biblioteca.

  14. Diàleg multimèdia. Curs per al nivell llindar
   1. Curs bàsic de llengua interactiu. Per a no-valencianoparlants. En CD-ROM. Consorci per a la Normalització Lingüística -Ajuntament de Barcelona. Consulteu en Biblioteca.
   2. Web: http://www.cpnl.org/demodialeg/index.htm

  15. Curs de català
   1. Informació: Curs de llengua de nivell C. En CD-ROM. Universitat Oberta de Catalunya.

  16. Curs CC6
   1. Informació: Material d’un curs d’aprofundiment i perfeccionament del català estàndard. Accessible per Internet.
   2. Web: http://www.geocities.com/Athens/Agora/6491/cc6.html

  17. CATACROC
   1. Informació: Programa autocorrectiu d’exercicis de gramàtica per a estrangers. Es pot baixar. Universitat Autònoma de Barcelona.
   2. Web: ftp://ftp.uab.es/pub/docs/Catacroc/

  18. Guia de conversa universitària anglès-català (English-Catalan, a University Phrase Book)
   1. Informació: Versió oral del llibre en PDF (Portable Document File). Cal disposar d’un visualitzador de documents PDF com ara l’Acrobat Reader per llegir-lo. Universitat de Barcelona. Accessible per Internet. Hi ha una versió en paper elaborada per les universitats valencianes. Disponible al SNL.
   2. Web: http://www.ample24.com/slc/

  19. Learn catalan
   1. Informació: Models d’estructures de conversa i conjugació de verbs. Accessible per Internet. Per a anglòfons.
   2. Web: http://www.cookwood.com/personal/learncatalan.html

  20. Exercicis de català per a anglòfons.
   1. Informació: Exercicis per treballar situacions comunicatives. Accessible per Internet. Per a anglòfons.
   2. Web: http://131.111.162.141/catalan/monzo/

  21. Learning Catalan on the Internet
   1. Informació: Gramàtica (conjugació de verbs, articles, adjectius, pronunciació) i exercicis. Per a anglòfons. Accessible per Internet.
   2. Web: http://catalunya-lliure.com/curs/catala.html

  22. Fundació Paulí Bellet
   1. Gramàtica, exercicis, mostres de diàlegs escrits. Per a anglòfons. Accessible per Internet.
   2. Web: http://www.sola-sole.com/

  23. Resum de gramàtica per a angloparlants (Catalan Grammar in Brief)
   1. Informació: Resum de gramàtica per angloparlants. Accessible per Internet.
   2. Web: http://www.sola-sole.com/gramat.htm

  24. Català per a viatgers
   1. Informació: Nocions de llengua per a estrangers.
   2. Web: http://www.travlang.com/languages/indextext.html

  25. Endevina (nivell inicial), Barrina (nivell mitjà), Niu (frases fetes)
   1. Informació: Programes que permeten treballar el vocabulari En disquets. Generalitat de Catalunya. Més informació: SNL.

  26. Conjuga
   1. Informació: Programa per conjugar els verbs. En disquet. Generalitat de Catalunya. Més informació: SNL.

  27. Conjugue
   1. Informació: Programa de verbs. Per a estudiants de llengües estrangeres. Amb moltes llengües disponibles, amb informacions addicionals i amb traduccions en altres llengües.
   2. Web: http://www.puterweb.com/conjugue o http://www.softcatala.org/prog9.htm

  28. Lear Catalan With EuroTalk
   1. Informació. Curs per a anglòfons. En CD-ROM.
   2. Web: http://www.eurotalk.co.uk/

   

 3. Assessorament lingüístic
  1. Web de Llengua de l’Institut Joan Lluís Vives
   1. Informació: Pàgina que recull tots els recursos de les pàgines d’assessorament lingüístic, formació lingüística i dinamització lingüística dels webs dels serveis lingüístics de les universitats integrades en la Xarxa Institut Joan Lluís Vives.
   2. Web: http://xvives.uji.es/com/llengua/

  2. Fitxer lingüístic
   1. Informació: Recull de fitxes sobre llengua que ajuda a resoldre els dubtes freqüents sobre la llengua. Permet descarregar les fitxes amb HTML i en PDF. Té, a més, un motor de cerca. Universitat Politècnica de Catalunya. Accessible per Internet.
   2. Web: http://www2.upc.es/slt/fl/fl.html

  3. Recursos en línia
   1. Informació: Guies lingüístiques sobre els dubtes lingüístics més frequents, les convencions gràfiques i els documents administratius (amb plantilles). Inclou també el Fitxer lingüístic. Accessible per Internet. Permet descarregar les guies amb HTML o consultar-les en PDF. Universitat Politècnica de Catalunya.
   2. Web: http://www.upc.es/slt/cat/online/index.htm

  4. Web del SALT
   1. Informació: Elaborat pel Servei d'Assessorament Lingüístic i Traducció de la Generalitat Valenciana. Disposa de recursos sobre assessorament (qüestions gramaticals, qüestions lèxiques, abreviacions, tipus de lletra, tractaments protocol·laris, criteris de traducció, normes de citació bibliogràfica), publicacions, toponímia i terminologia.
   2. Web: http://www.cult.gva.es/DGOIEPL/SALT/

  5. Web d’assessorament Lingüístic
   1. Informació: Web fet per la Generalitat de Catalunya. Es poden consultar fitxes sobre lèxic, terminologia, ortografia i puntuació, morfologia, sintaxi, abreviacions, majúscules i minúscules, tractaments protocol·laris, noms de lloc i de persona, criteris de traducció, redacció de documents i bibliografia. També inclou un motor de cerca senzill per poder fer consultes a totes les fitxes.
   2. Web: http://cultura.gencat.es/llengcat/sial/menuas.asp

  6. Eines lingüístiques
   1. Informació: Web molt complet, que inclou àmplies explicacions de: abreviatures, sigles i símbols; majúscules i minúscules; municipis i comarques, criteris de redacció dubtes lingüístics; fraseologia correspondència, i tractaments protocol·laris. Generalitat de Catalunya."
   2. Web: http://www.gencat.es/ptop/llengua/eines.htm

  7. Els signes de puntuació
   1. Informació: Document hipertextual amb explicacions ordenades temàticaments i exercicis autocorrectius sobre els signes de puntuació. Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Politècnica de Catalunya. També en format de llibre.
   2. Web: http://www.blues.uab.es/gab-llengua catalana/signes/pagines/entrada.htm

 4. Terminologia
  1. Neoloteca del Termcat
   1. Informació: La Neoloteca és un servei de consultes per Internet dels termes normalitzats, a partir del català, castellà, anglés, francés, italià i alemany, i de la nomenclatura llatina, en el cas de les espècies zoològiques o botàniques. També es poden consultar a partir de les àrees temàtiques en què s’organitza la informació. Termcat.
   2. Web: http://www.termcat.es/neoloteca/index.html

  2. Cercaterm
   1. Informació: "Servei automatitzat de consultes per Internet. Es poden fer consultes terminològiques en diverses llengües (català, castellà, anglés, francés i alemany) per mitjà del mòdul de resposta automàtica. Per exemple, com es diu en valencià airbag, què és una acta de apeo o quin és l'equivalent de deixalleria en castellà. Termcat."
   2. Web: http://www.termcat.es/cercaterm

  3. Biblioterm
   1. Informació: Servei de consulta per Internet de la base de dades de recursos terminològics (per les àrees d’especialitat de la Universitat Politècnica de Catalunya) i lingüístics (de llengua general, de llenguatge científic i tècnic i didàctics).
   2. Web: http://www.upc.es/slt/Biblioterm/

  4. Biblioteca terminològica del Termcat
   1. Informació: Es poden consultar les citacions bibliogràfiques dels diccionaris, vocabularis, lèxics, cartells i tríptics que contenen terminologia en català, i informació sobre el contingut de cada obra: nombre de termes, llengües, definicions, il·lustracions.
   2. Web: http://www.termcat.es/biblioteca/

  5. Bibliografies universitàries
   1. Informació: Reculls representatius de la bibliografia en valencià sobre diverses disciplines universitàries. Selecció de manuals, textos especialitzats i diccionaris i vocabularis terminològics, útils per a la docència universitària. Universitat de València.
   2. Web: http://www.uv.es/~snl/arees/terminol/presen.html

 5. Traductors/correctors
  1. SALT 2.0
   1. Informació: "Programa de traducció i correcció de textos del castellà al valencià, amb un mètode interactiu que garanteix una gran qualitat. A més dels errors estrictament ortogràfics, detecta barbarismes, perífrasis incorrectes, locucions errònies, combinacions incorrectes de pronoms i faltes de concordança. Inclou un complet diccionari valencià i una flexió completa de la conjugació dels verbs tant en castellà com en valencià. Reconeix tots els formats de Word. Accessible per baixar-lo des d’Internet. També existeix una versió en CD-ROM. Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana."
   2. Web: http://www.cult.gva.es/dgoiepl/salt/salt_programes.htm

  2. InterNOSTRUM
   1. Informació: Traductor automàtic del castellà al català amb les seues variants dialectals. Actualment encara és experimental i s'actualitza de forma regular. Es pot accedir a una versió de mostra d’aquest traductor (fins a 2.048 caràcters). Universitat d'Alacant.
   2. Web: http://www.softcatala.org/traductor/

  3. WordCorrect
   1. Informació: "WordCorrect és un programa de correcció lingüística independent de l'editor de textos, de manera que el mateix corrector es pot utilitzar en els diferents editors instal·lats a l’ordinador (Microsoft Word, WordPerfect, Lotus AmiPro 3.x, Claris Works i QuarkXPress). Ofereix les funcions de corrector, diccionari i sinònims. Instal·lació disponible al SNL. També hi ha una versió de demostració en l’adreça de la pàgina web i hi ha una versió en CD-ROM."
   2. Web: http://www.softcatala.org/prog25.htm o http://www.softcatala.org/prog25.htm

  4. Traductor Ara
   1. Informació: Traductor castellà-català. En CD-ROM.
   2. Web:

  5. Traductor d’El Periódico de Catalunya
   1. Informació: Traductor utilitzat per El Periódico de Catalunya. Traducció gratuïta de prova (limitada) a través d’Internet.
   2. Web: https://www.softly.es/transacciones/traductor/index.htm

  6. Corrector del Word.
   1. Informació: Fitxers de correcció del MS Word.
   2. Web:http://www.geocities.com/ofimatika/indexcat.htm

  7. Correctors diversos
   1. Informació: Diccionaris de correcció per a diversos programes: MS Word, Page Maker...Web:
   2. http://teleline.terra.es/personal/minoves/home.htm