- -
UPV
 

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'objectiu fonamental és la formació universitària de tècnics de prevenció capacitats per a l'exercici de les funcions de nivell superior descrites en la Llei de prevenció de riscos laborals, amb les garanties de qualitat que corresponen a l'exercici de qualsevol professió per a la qual s'exigeix titulació universitària.

Com a objectius parcials poden destacar-se els següents:

    • Homogeneïtzar els coneixements dels alumnes procedents de diferents titulacions en les matèries bàsiques de prevenció de riscos laborals.

    • Adquirir els coneixements, les habilitats i les destreses necessàries per a l'exercici de les funcions professionals de nivell superior en matèria de prevenció de riscos laborals.

    • Adquirir especialització en les diferents àrees preventives no mèdiques que permeta l'actualització de coneixements tecnològics i l'accés a estudis de doctorat.


EMAS upv