- -
UPV
 
Descripció del títol

Màster Universitari en Producció Animal


Introducció

Els últims anys s'ha produït un avanç espectacular en les ciències que estudien diversos aspectes de la biologia dels animals domèstics. Paral·lelament hi ha hagut un fenomen de popularització d'investigacions abans confinades al laboratori. Qüestions com el benestar dels animals, la qualitat i seguretat dels seus productes (carn, llet, ous) o l'impacte de l'activitat ramadera sobre el medi ambient preocupen també la societat i, cada vegada més, contribueixen a formar l'opinió i els hàbits alimentaris dels consumidors. Sembla, doncs, necessària, la presència a la universitat espanyola d'un màster que capacite els llicenciats o enginyers relacionats amb la producció animal per a impulsar i desenvolupar una activitat productiva sostenible (és a dir que, tenint en compte les premisses esmentades, continue sent racional i econòmicament viable), com també per a iniciar-se en la investigació que ha de sustentar futurs avanços en aquest camp.


Objectius

El Màster Universitari en Producció Animal cerca completar la formació dels qui volen especialitzar-se en els principals aspectes de la ramaderia sostenible i, també, introduir en els diversos camps de recerca relacionats els qui vulguin assolir el grau de doctor. Consegüentment, es persegueix proporcionar als participants coneixements i destreses que els capaciten per a exercir les competències següents:

  • Valorar la repercussió de les pràctiques ramaderes en el benestar dels animals i les implicacions ètiques d'aquestes pràctiques.

  • Optimar l'alimentació dels animals de granja tenint-ne en compte la productivitat, la salut, la condició corporal i la longevitat.

  • Avaluar i modificar la qualitat sensorial i nutritiva dels productes animals.

  • Garantir la seguretat dels aliments d'origen animal.

  • Establir programes d'automatització i control ambiental en les explotacions ramaderes.

  • Avaluar i corregir l'impacte de les granges sobre el medi ambient.

  • Desenvolupar sistemes de ramaderia sostenible.

  • Dur a terme estudis de recerca de manera autònoma.


Dirigit a

Persones amb titulació universitària relacionada amb la producció o la biologia animal, com ara Enginyeria Agrònoma, Enginyeria Tècnica Agrícola, llicenciatura en Veterinària i llicenciatura en Biologia.


Criteris d'admissió

Els candidats són seleccionats a partir de l'anàlisi de l'expedient acadèmic, l'orientació curricular i una entrevista personal.


Organització

Departament de Ciència Animal


Cofinançament

Ministeri d'Educació


EMAS upv