- -
UPV
 

Màster Universitari en Enginyeria de Forests Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria de Forests

90 crèdits ECTS

Introducció

El Màster Universitari en Enginyeria de Forests per la Universitat Politècnica de València consta de 90 ECTS (1,5 cursos acadèmics), amb una part comuna de 60 ECTS i una altra amb cinc especialitats sintètiques i aplicades: Gestió de la Forest Mediterrània; Planificació del Medi Natural; Protecció i Conservació de Vegetació i Fauna en Espais Naturals; Productes Forestals, i Silvicultura Adaptativa al Canvi Climàtic, que recullen aspectes de l'activitat pública i privada, i aprofiten la potencialitat i els recursos actuals. S'estableixen en relació amb el medi ambient, el paisatge i les activitats pròpies del sector forestal, sota principis de sostenibilitat.

Objectius

S'hi aborden competències de la professió regulada d'enginyer o enginyera forestal, que té com a activitats principals la planificació i l'ordenació de la forest; la restauració hidrològica, la repoblació, la producció i la biotecnologia de plantes; la gestió de la fauna, com ara la aqüicultura i la caça; la protecció i conservació del medi natural, les espècies que hi ha i els espais naturals protegits, en especial la prevenció i detecció d'incendis forestals i el combat contra aquests, i la sanitat forestal, i finalment, l'avaluació dels sistemes naturals, els recursos i els aprofitaments que tenen, i les indústries forestals.

Les competències de planificació i enginyeria que té capaciten aquesta persona en l'ordenació i la gestió del territori i del paisatge, i en el disseny de parcs i d'àrees recreatives, en jardineria i en projectes de paisatge; en obra civil, construccions i infraestructures forestals, i en projectes i consultories (taxacions, valoracions i informes).

Criteris d'admissió

Per a accedir al màster, l'alumnat ha d'estar en possessió d'un títol de grau. El grau de referència per a accedir-hi és el Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural de la UPV. La resta de graus donen accés al màster, encara que cal dur a terme un estudi individualitzat de cada situació per a determinar els complements formatius necessaris d'admissió, depenent de la procedència de l'estudiant.

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv