- -
UPV
 
Perfil d'ingrés

Per a l'admissió al Màster se seguiran amb caràcter general les condicions establides en l'Article 16 del RD1393. Quant als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que s'assenyalen en l'articule 17, el Màster d'Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament degut al seu caràcter especialitzat estableix una determinada prioritat d'accés d'acord a la titulació prèvia (en aquest cas de major a menor prioritat s'estableix):1. Enginyers Industrials (intensificació Gestió i organització industrial o qualsevol equivalent de plans previs)

2. Enginyers d'Organització Industrial

3. Grau d'Enginyer d'Organització Industrial

4. Qualsevol titulació internacional equivalent en continguts a les tres anteriors (p.e. alguns casos d'Enginyer Industrial en països Llatinoamericans)

5. Enginyers Industrials d'especialitats diferents a l'anteriorment assenyalada en el punt 1

6. Titulats Superiors en Administració i Direcció d'Empreses

7. Qualsevol altre titulat que complisca amb els requisits establits legalment.

8. Es considerarà com un mèrit l'experiència professional en els temes tractats en el Màster podent s'utilitzat per a prioritzar als alumnes amb aquestes característiques independentment de la seua titulació.

EMAS upv