- -
UPV
 
Màster Universitari Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

MU Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible

120 crèdits ECTS

Introducció

Aquest màster està integrat en el Programa Erasmus Mundus i està dissenyat per les principals universitats europees en el camp de l'agricultura sostenible, la qual cosa proporciona un ensenyament d'alt nivell amb les últimes actualitzacions. Amb aquest títol, els graduats obtenen la qualificació necessària per a fer front als reptes actuals i del futur en la gestió de la sanitat vegetal amb relació a la seguretat alimentària global.

La gestió de la sanitat vegetal és un tema clau del desenvolupament mundial en matèria de seguretat alimentària i preservació del medi ambient. Amb l'augment de la globalització i el canvi climàtic, malalties noves i plagues amenacen la producció agrícola. En molts llocs del món, els productes fitosanitaris no s'utilitzen d'acord amb les regulacions de seguretat avançades.

Objectius

L'objectiu principal del màster és la formació de professionals altament qualificats per a la gestió de mètodes de protecció de cultius segurs en una agricultura sostenible, tant als països desenvolupats com en aquells que estan en vies de desenvolupament.

La titulació proporciona als estudiants un programa atractiu i innovador que els permetrà desenvolupar la capacitat de veure la sanitat vegetal en un context ampli, amb un enfocament de sostenibilitat, tenint en compte tots els factors agronòmics rellevants: la varietat vegetal, la nutrició, el conreu del sòl, la rotació de cultius, etc.

Els estudiants obtindran les habilitats i els coneixements avançats de la micologia, la virologia, l'entomologia, la nematologia i la malherbologia, per a analitzar de manera eficient o diagnosticar les restriccions biòtiques i/o abiòtiques de la productivitat de sistemes de cultiu sostenible.

Estructura del màster

1r any

 • 60 crèdits (assignatures obligatòries sobre aspectes fonamentals). Es pot cursar a la Universitat Politècnica de València o a la Universitat de Göttingen (Alemanya). Les classes són en anglès.

2n any

 • Primer trimestre: 30 crèdits per a l'especialització. S'ha de cursar en una de les universitats d'acolliment, diferent d'aquella on s'haja cursat el primer any i segons l'especialització que es vulga realitzar. L'ensenyament és en anglès, excepte a les universitats franceses, on la docència és en francès.
 • Segon trimestre: 30 crèdits per a fer la tesi del màster.

Doble titulació de màster

 • L'alumne obté el títol de la universitat d'acolliment i el de l'originària.

Dirigit a

El màster estarà dirigit preferentement a:

 • Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural.
 • Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural.
 • Enginyer Agrònom.
 • Enginyer de Forests.
 • Enginyer Tècnic Agrícola.
 • Enginyer Tècnic Forestal.
 • I titulacions afins.

También podrán ser admitidos titulados de otros grados que acrediten tres años de experiencia profesional, en una empresa pública o privada de reconocido prestigio relacionada con el paisajismo, tras ser valorado su currículum por la Comisión Académica del máster. Igualmente, podrán ser admitidos alumnos con las titulaciones de nivel Máster correspondientes a los grados señalados.

Especialitats

Cadascuna de les universitats proporciona una especialització:

 • Universitat de Göttingen (Alemanya): especialització en cultius de clima temperat, cultius herbacis i cultius energètics.
 • Agrocampus Ouest, Montpeller SupAgro i AgroParis Tech (França): especialització en horticultura tropical i cultius d'hortalisses de clima temperat.
 • Universitat de Pàdua (Itàlia): especialització en cultius fruiters en climes temperats, plantes ornamentals i paisatge.
 • Universitat Politècnica de València (Espanya): especialització en cultius mediterranis en horts i hivernacles.

Criteris d'admissió

 • Titulats de grau (180 ECTS) en agronomia, agrícola o en camps relacionats, amb almenys 4 ECTS en fitosanitari o protecció de cultius, o equivalent.
 • Documentació que acredite el domini de l'idioma anglès: B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües (CEFR), excepte quan l'anglès és la llengua materna de la persona sol·licitant.
 • Sol·licitud d'inscripció completa que incloga dues cartes de referència.

Organització i participants

El màster l'organitza un consorci de sis universitats de quatre països europeus:


EMAS upv