- -
UPV
 
Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Geotècnica Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Geotècnica

90 crèdits

Veure DOGV
Permet accedir a beques

35 places
(2024/2025)

Introducció

En la conjuntura actual, hi ha una demanda, per part d'empreses consultores i constructores, de professionals cada vegada més altament qualificats en l'àmbit de les estructures i la geotècnia. El Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Geotècnica forma professionals en disseny, projecte, càlcul i manteniment d'estructures i els seus fonaments de tot tipus en l'àmbit de l'arquitectura i l'enginyeria civil i industrial.

L'actualització periòdica dels codis i les normatives en l'àmbit de l'enginyeria estructural i geotècnica (Codi estructural, Codi tècnic de l'edificació, eurocodis, etc.) exigeix que els/les professionals d'aquest àmbit aprofundisquen en els principis de funcionament de les estructures, així com en el disseny d'aquestes amb les tecnologies més habituals, com les estructures de formigó armat i pretesat, les estructures metàl·liques i mixtes o les estructures de fusta i obres de fàbrica. D'altra banda, la patologia, l'avaluació, la rehabilitació, així com el manteniment i conservació de les estructures i les seues fonamentacions es converteixen en eixos fonamentals en la formació avançada del personal tècnic destinat a prolongar la vida útil de les infraestructures, edificis i construccions existents. Complementàriament, el Màster cobreix disciplines avançades com l'enginyeria sísmica, les tècniques experimentals, l'anàlisi diferida d'estructures de formigó, la resistència al foc, la dinàmica d'estructures, les estructures espacials, etc.

Objectius

El Màster Universitari en Enginyeria Estructural i Geotècnica pretén capacitar l'alumnat per a dissenyar i calcular estructures i els seus fonaments, aplicats a edificació residencial i industrial, construccions singulars i obra civil. L'adquisició d'aquest objectiu general es planteja a través de la consecució dels objectius formatius següents:

 • Adquirir els coneixements i les habilitats que permeten una comprensió teòrica de l'enginyeria estructural i geotècnica i la seua aplicació pràctica.
 • Adquirir la capacitació cientificotècnica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements en disseny i anàlisi estructural i geotècnica.
 • Conèixer, comprendre i ser capaç d'aplicar la legislació vigent en l'àmbit europeu de l'enginyeria estructural i geotècnica.
 • Comprendre els múltiples condicionants que determinen el disseny d'una estructura d'edificació o d'enginyeria civil, com també dels seus fonaments.
 • Seleccionar els materials idonis en els sistemes estructurals, a partir del coneixement de la relació entre la forma estructural i les propietats mecàniques dels materials i del terreny existent.
 • Analitzar estructures, sòls i roques mitjançant tècniques experimentals per a descriure'n el comportament i avaluar-ne la capacitat de resistència.
 • Distingir i aplicar les tècniques numèriques pròpies de l'àmbit de l'enginyeria estructural i geotècnica, que permeten analitzar el seu comportament.
 • Concebre, dissenyar, projectar, avaluar i mantenir estructures i els seus fonaments, a partir del coneixement del seu comportament.

Nombre de crèdits

90 ECTS

Estructura del màster

El pla d'estudis del Màster s'articula entorn de tres mòduls. El mòdul de formació obligatòria (72,0 ECTS) aborda les fases fonamentals del projecte d'una estructura, com també de la seua fonamentació. Se subdivideix en cinc matèries: Disseny Conceptual d'Estructures (9,0 ECTS), Anàlisi Estructural (18,0 ECTS), Disseny Estructural (22,5 ECTS), Geotècnia (12,0 ECTS) i Avaluació i Manteniment Estructural (19,5 ECTS). El mòdul de formació complementària (6,0 ECTS) inclou una matèria que agrupa assignatures optatives que serveixen per a complementar la formació adquirida; alternativament, cada estudiant pot superar aquest mòdul, totalment o parcialment, realitzant pràctiques en empresa.

Finalment, el pla d'estudis es completa amb el mòdul del treball final de màster (12,0 ECTS).

Dirigit a

Titulats i titulades en àrees tècniques, com ara: arquitectura; enginyeria de camins, canals i ports; enginyeria civil; enginyeria d'edificació; arquitectura tècnica; enginyeria de materials; enginyeria aeronàutica; enginyeria industrial; enginyeria tècnica d'obres públiques; enginyeria tècnica industrial; enginyeria de la construcció; enginyeria mecànica; enginyeria agronòmica, i enginyeria del medi natural, així com altres titulacions de grau equivalents.

Criteris d'admissió

Els àmbits de coneixement dels perfils d'admissió són:

 • Arquitectura, construcció, edificació i urbanisme, i enginyeria civil.
 • Enginyeria industrial, enginyeria mecànica, enginyeria automàtica, enginyeria de l'organització industrial i enginyeria de la navegació.
 • Enginyeria química, enginyeria dels materials i enginyeria del medi natural.

Entre els àmbits de coneixement anteriors, l'admissió al Màster en Enginyeria Estructural i Geotècnica requereix que la persona sol·licitant tinga una titulació universitària en la qual haja adquirit les competències, a nivell de grau, que es relacionen a continuació:

 • Aplicar els coneixements bàsics d'anàlisi estructural per a determinar els esforços i deformacions en estructures d'elements lineals.
 • Concebre i projectar estructures d'elements lineals de formigó armat o metàl·lics.
 • Aplicar els coneixements elementals de les propietats i el comportament del terreny en el desenvolupament de projectes d'actuacions en aquest.

En resum, les competències bàsiques requerides per a l'admissió en el Màster en Enginyeria Estructural i Geotècnica abasten tant l'anàlisi i el disseny d'estructures formades per elements lineals (bigues i pilars) amb materials estructurals convencionals, com dels fonaments habituals.

En aquest títol no es preveu l'admissió d'estudiants que requerisquen complements formatius.

La titulació s'impartirà en castellà. Les persones sol·licitants estrangeres procedents de països on l'espanyol no és llengua oficial, han d'acreditar un coneixement d'aquest idioma equivalent almenys al nivell B1, dels assenyalats en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Organització

Participants


EMAS upv