- -
UPV
 
DECRET 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de València. [2011/12123]
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación RSC y Voluntariado Corporativo Responsabilitat Social Corporativa DECRET 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de València. [2011/12123]  ...

DECRET 182/2011, de 25 de novembre, del Consell, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat Politècnica de València. [2011/12123]


TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals


CAPÍTOL I

Naturalesa i fines


Article 3. Responsabilitat Social Corporativa

La Universitat Politècnica de València és una Institució pública al servei de la societat i convençuda de la importància de la responsabilitat social corporativa. En conseqüència, es compromet a:


a) Impulsar la cooperació al desenvolupament.


b) Potenciar l'ús del valencià en l'ensenyament i en l'administració.


c) Afavorir les polítiques d'igualtat en tots els seus àmbits.


d) Augmentar la sensibilitat mediambiental de la comunitat universitària.


EMAS upv