- -
UPV
 
Unitat d'Igualtat

La Universitat Politècnica de València, atenent al compromís institucional amb el valor de la responsabilitat social corporativa així com a l'imperatiu legal de les modificacions introduïdes per la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de dones i homes en l'àmbit de l'Educació Superior, crea la Unitat d'Igualtat per a l'impuls del desenvolupament efectiu del principi d'Igualtat d'Oportunitats a través de polítiques d'Igualtat de tracte i no discriminació.

La Unitat d'Igualtat depèn del Vicerectorat d'Ocupació i Acció Social el Vicerector de la qual exerceix l'Adreça de la mateixa.

Correspon a la Unitat d'Igualtat el desenvolupament del principi d'Igualtat entre dones i homes mitjançant l'impuls, Implantació, coordinació i avaluació de totes aquelles polítiques d'Igualtat presents i futures- adoptades en el marc de la Universitat.

Actualment la Unitat d'Igualtat, sota l'adreça del Vicerector d'Ocupació i Acció social D. J. Carlos Ayats Salt, està composta pel següent equip de treball:


  • Mª Rosa Cerdà (Tècnica d'Igualtat) ext. 71063
  • Amparo Quilis (gestió administrativa) ext. 79670

EMAS upv