- -
UPV
 
Àrees
D'aquest Vicerectorat depenen les següents unitats:
Àrea responsable de la coordinació dels sistemes de gestió de la qualitat dels títols oficials, així com dels mètodes i instruments d'avaluació de la qualitat i excel·lència de les unitats acadèmiques i de gestió de la UPV.
La primera funció de l'Àrea d'Estudis i Ordenació de Títols és treballar en el disseny dels nous títols i plans d'estudis, en el marc de la convergència europea per a l'educació superior. L'Àrea serveix com a vincle entre els Centres, responsables del disseny dels nous títols, i les institucions responsables de la verificació i aprovació d'aquests títols (per exemple amb l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació). Una vegada convertits els actuals estudis (primer i/o segon cicle) als nous títols de grau i/o màster, l'Àrea treballarà en el seu seguiment, revisió i modificació, amb la finalitat d'aconseguir la futura acreditació de tots els títols implantats en la Universitat Politècnica de València.
L'Institut de Ciències de l'Educació és l'encarregat d'ajudar la docència, oferint formació, suport i assessorament al professorat en l'àmbit de la pedagogia universitària, i propiciant la divulgació i ús de nous recursos i tecnologies educatives, contribuint al procés d'innovació i avaluació de la qualitat de l'ensenyament, així com desenvolupar activitats formatives i facilitar suport psicopedagògic a l'estudiant a fi d'atendre les seues necessitats d'orientació i assessorament acadèmic, personal i professional.
El Centre de Formació Permanent naix en 1991 amb l'objectiu de “servir d'unitat d'interfície entre la universitat i el seu entorn en matèria de formació permanent”. En els seus més de 20 anys de vida es consolida com un referent en oferta de formació permanent universitària, desenvolupament tecnològic i model de gestió.
El portal Aprenentatge+Docència (A+D) té com a objectiu, d'una banda, centralitzar i visibilitzar totes les iniciatives institucionals al voltant del procés d'aprenentatge-ensenyament: models d'aprenentatge i avaluació, recursos per a la docència i la formació en competències, recursos tecnològics a la disposició de la comunitat universitària, formació del professorat o la difusió de convocatòries i esdeveniments relacionats amb la innovació educativa. Però també pretén ser un lloc per a compartir les bones pràctiques docents de la comunitat universitària, els resultats de la innovació educativa o qualsevol tipus d'iniciativa de A+D de qualsevol estructura o servei de la universitat. En definitiva, un lloc per a construir de forma col·laborativa entre i per a la comunitat universitària.

EMAS upv