- -
UPV
 

Serveis prestats

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

Normativa

Cursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Descripció dels nivells dels cursos
Formació Cursos Cursos de valencià Descripció dels nivells dels cursos  ...

1) NIVELL A2 (Bàsic)
Nivell amb què una persona pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

2) NIVELL B1 (Elemental)
Nivell amb què una persona pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

3) NIVELL B2 (Intermedi)
Nivell amb què una persona pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

4) NIVELL C1 (Suficiència)
Nivell amb què una persona pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de buscar d’una manera molt evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals, de manera que no implique tensió per als interlocutors. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Manté constantment un grau de correcció gramatical alt; els errors són escassos i difícils de detectar.

5) NIVELL C2 (Superior)
Descripció detallada del valencià: anàlisi de les interferències més usuals amb el castellà. Tècniques de redacció i planificació del discurs oral.


EMAS upv