- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Inscripció en assignatures soltes i en la prova final. Anglès.
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès Inscripció en assignatures soltes i en la prova final. Anglès.  ...

Els alumnes que han aprovat alguna assignatura en edicions anteriors es poden inscriure en les assignatures que no tenen aprovades i en la prova final.

EL MARC COMÚ EUROPEU DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES: INCORPORACIÓ DE LA DIMENSIÓ EUROPEA EN L’EDUCACIÓ I ELS PROGRAMES EUROPEUS EN L’ÀMBIT EDUCATIU inscripció
EL MARC LEGAL DE L’EDUCACIÓ PLURILINGÜE EN LA COMUNITAT VALENCIANA: ELS PROGRAMES DE EDUCACIÓ PLURILINGÜE inscripció
ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE DE SEGONES LLENGÜES inscripció
ENFOCAMENTS, MÈTODES, CONCEPTES I TERMINOLOGIA RELACIONATS AMB L’APRENENTATGE INTEGRAT DE CONTINGUTS I LLENGÜES (AICL) inscripció
ASPECTES FONETICOFONOLÒGICS I ORTOGRÀFICS DE LA LLENGUA inscripció
ASPECTES MORFOSINTÀCTICS I LÈXICS DE LA LLENGUA inscripció
ASPECTES PRAGMATICODISCURSIUS I SOCIOLINGÜÍSTICS DE LA LLENGUA inscripció
LLENGUATGES D’ESPECIALITAT inscripció
ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ORALS PER A L’ACTIVITAT DOCENT inscripció
ESTRATÈGIES PER A LA COMPRENSIÓ I LA PRODUCCIÓ DE TEXTOS ESCRITS PER A L’ACTIVITAT DOCENT inscripció
LES TIC EN EL DISSENY D’ACTIVITATS PER A L’AICL: RECURSOS I FONTS inscripció
CREACIÓ D’UNITATS DIDÀCTIQUES PER A L’AULA AICL. DISSENY DE SISTEMES D’AVALUACIÓ inscripció
PROVA FINAL E.U. COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PER A L'ENSENYAMENT EN ANGLÈS inscripció

EMAS upv