- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Preguntes freqüents

1. Com puc inscriure’m en els cursos d’Expert Universitari?

Al Centre de Formació Permanent de la UPV: www.cfp.upv.es o als enllaços que trobaràs en les pàgines següents:

Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès

2. On puc demanar informació sobre els cursos d’Expert Universitari?

  • Consultes relacionades amb el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià: capacitaciovalencia@upv.es
  • Consultes relacionades amb el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera (Anglès): capacitacioangles@upv.es

3. Quina modalitat formativa segueixen els cursos d’Expert Universitari?

La formació és en línia, a través d'Internet, a excepció de l'avaluació final, que consisteix en l'exposició oral d'una unitat didàctica (3 h presencials).

4. Quantes hores dura el curs?

El curs dura 240 hores, estructurades de la manera següent: 237 hores a distància i 3 hores presencials (aquestes últimes corresponents a la prova final). No hi ha sessió presencial a l'inici del curs.

5. Quin és el nombre de crèdits ECTS del curs?

24 crèdits ECTS.

6. És formació en línia però, hi ha un nombre màxim de persones admeses a cada curs?

El nombre màxim d’alumnes es determina en la convocatòria corresponent.

7. Hi ha un mínim d’alumnes?

Sí, el nombre mínim d’alumnes és 250.

8. Quina documentació es lliura a l’alumnat?

La documentació es proporciona a traves de l’aula virtual del curs (PoliformaT)

9. Com sabré si m’han admès?

L’acceptació de la matrícula es comunica per correu electrònic a les persones interessades juntament amb les instruccions per a fer-ne el pagament.

10. En quines llengües s’imparteixen els cursos d’Expert Universitari?

  • El títol propi de la UPV d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià s’imparteix en valencià.
  • El títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès s’imparteix en anglès.

11. Encara no he finalitzat els estudis de grau, puc inscriure’m en els cursos d’Expert Universitari?

Sí, s’admeten amb la consideració de matrícula provisional estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte Final de Carrera. Ara bé, no poden optar a cap certificat dels mòduls ni a l'expedició del seu títol propi fins que no obtinguen la titulació que estaven cursant.

12. No tinc cap títol universitari, però sí experiència professional (sóc mestre de taller o professor de taller). Puc inscriure’m en aquests cursos d’expert universitari?

Si estàs exercint o has exercit durant tres anys una tasca professional que estiga relacionada amb el programa d’estudis al qual vols accedir, i compleixes els requisits legals per a cursar estudis en la universitat, pots ser-hi admès, sempre que la direcció dels cursos d’expert universitari ho sol·licite. Una vegada superat el curs, podràs obtenir un certificat d’aprofitament d’aquest curs, però, tanmateix, no podràs obtenir el títol d’expert universitari.

13. Puc convalidar assignatures cursades a la carrera?

Sí. L’alumnat matriculat en el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià que haja cursat les assignatures de Valencià Tècnic i/o Valencià Tècnic Avançat (titulacions antigues) o Valencià Tècnic I i/o Valencià Tècnic II (titulacions de grau) o d'altres assignatures vinculades a l’àrea de coneixement de Filologia Catalana, podran demanar la convalidació de l’assignatura 8: Els llenguatges d’especialitat (2 crèdits) després d’haver-se matriculat d’aquesta.

14. Puc demanar certificats de mòduls del títol d’Expert Universitari?

Sí, amb excepció de l’alumnat que estiga pendent de l’expedició del títol de grau.

15. Com es demanen els certificats de mòduls del títol d’Expert Universitari?

Mitjançant un correu electrònic a les adreces següents:

  • Per a certificats del títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià: capacitaciovalencia@upv.es
  • Per a certificats del títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera (Anglès): capacitacioangles@upv.es

16. Quin és el preu de la matrícula dels cursos d’Expert Universitari?

Les taxes són de 350€ per al públic en general. Per als membres de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, PAS i PDI) i per als Alumni UPV PLUS són 200€.

17. Vaig cursar el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament (en Valencià o en Anglès) en una edició anterior i vaig aprovar algunes assignatures. Si em matricule  en una nova edició, he de tornar a cursar-les totes?

Les assignatures que superes en una edició anterior les tens aprovades. Per tant, només t’has de matricular de les assignatures que no has superat.

18. El Certificat de Capacitació és el mateix que el Títol d’Expert Universitari?

No.

Les persones que superen el curs d’Expert Universitari obtenen el títol propi de la UPV (Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià o Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera) i, a més, obtenen el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès.

D'acord amb l'Ordre 3/2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos docents.lencià.

 

19. El certificat de capacitació té signatura electrònica?

Sí. El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès o en Valencià expedit per la Universitat Politècnica de València (UPV) és un certificat signat electrònicament. Les persones que han obtingut aquest certificat el poden consultar i descarregar en el Portal de Formació de la UPV.

La còpia impresa d’aquest certificat està identificada amb un codi segur de verificació que es pot contrastar a https://sede.upv.es/eVerificador. 

Aquest document imprès és plenament vàlid perquè es considera una còpia autèntica, tal com estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:

Article 30. Còpies electròniques

[…] 5. Les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguen la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permeten contrastar l’autenticitat mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'Administració Pública, òrgan o entitat emissora.

20. On puc demanar més informació?


EMAS upv