- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Preguntes freqüents

1. A qui van adreçades les dues edicions extraordinàries dels títols d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià i d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès que ofereix la UPV per al curs 2020-2021?

Van adreçades exclusivament a dos col·lectius de persones:

1. persones que hagen aprovat almenys una assignatura en edicions anteriors del títol propi d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià de la UPV.

2. persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors d’aquest títol  propi perquè han resultat no aptes en la prova final.

 

2. Quins títols s’obtenen si es completa aquesta formació?

S’obtenen dos títols:

a. El títol propi de la UPV d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià/ en Anglès.

b. El Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià / en Anglès.

 

3. Aquesta és la darrera possibilitat d’obtenir el Certificat de Capacitació?

Segons la disposició transitòria primera de l’Ordre 3/2020, només es podran registrar certificats de Capacitació fins el 10 de febrer de 2021.

La UPV ofereix sengles edicions extraordinàries dels títols propis d’E.U. en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià / en Anglès, les quals constitueixen la darrera opció que oferirà la UPV per a obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià / en Anglès.

 

4. Com es farà la docència en aquestes edicions extraordinàries?

No hi haurà docència.

El període d’accés a les assignatures, sense docència però amb tutories i assessorament del professorat, tindrà lloc del 14 de setembre al 9 de novembre de 2020. Durant aquest període l’alumnat haurà de dur a terme simultàniament totes les assignatures de les quals s’haja matriculat, i serà condició necessària superar-les totes per a poder presentar-se a la prova final (de la qual també cal matricular-se).

 

 

5. Quan tindrà lloc la prova final d’aquestes edicions extraordinàries?

La prova final es durà a terme del 19 al 30 de novembre de 2020. Però la preparació començarà uns dies abans. L’alumnat rebrà les instruccions corresponents.

 

6. Com puc inscriure’m en aquestes edicions extraordinàries dels títols d’Expert Universitari?

Al Centre de Formació Permanent de la UPV: www.cfp.upv.es o als enllaços que trobaràs en les pàgines següents:

Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià

Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès

 

7. On puc demanar informació sobre els cursos d’Expert Universitari?

· Consultes relacionades amb el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià: capacitaciovalencia@upv.es

 

· Consultes relacionades amb el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera (Anglès): capacitacioangles@upv.es

 

8. Quina modalitat formativa segueixen els cursos d’Expert Universitari?

La formació és en línia, a través d'Internet, a excepció de l'avaluació final, que consisteix en l'exposició oral d'una unitat didàctica (3 h presencials).

Tot i que la prova final de novembre de 2020 està convocada de manera presencial, en cas que es produïsquen circumstàncies socialment excepcionals, com ara la declaració d’estat d’alarma, una crisi o una emergència sanitària, o d’altres circumstàncies que afecten de manera col·lectiva la societat, l’entitat responsable del títol (ERT) podrà determinar que la prova final es faça per videoconferència o a través d’altres mitjans no presencials. La prova final pot ser gravada en àudio i/o en vídeo amb la finalitat de conservar evidència davant de possibles procediments de revisió de la qualificació. Les gravacions, en el cas de produir-se, estan sotmeses al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

9. Quantes hores dura el curs?

El curs sencer dura 240 hores, estructurades de la manera següent: 237 hores a distància i 3 hores presencials (aquestes últimes corresponents a la prova final). No hi ha sessió presencial a l'inici del curs.

Tanmateix, en aquesta edició extraordinària l’alumnat només s’haurà de matricular i aprovar les assignatures que no va superar en edicions anteriors, i la prova final. Per tant, la duració depèn del nombre d’assignatures en què es matricule cada alumne.

 

10. Quin és el nombre de crèdits ECTS del curs?

El curs sencer consta de 24 crèdits ECTS.

Tanmateix, en aquesta edició extraordinària l’alumnat només s’haurà de matricular i aprovar les assignatures que no va superar en edicions anteriors, i la prova final. Per tant, el nombre de crèdits depèn del nombre d’assignatures en què es matricule cada alumne.

 

 

11. És formació en línia però, hi ha un nombre màxim de persones admeses a cada curs?

El nombre màxim d’alumnes es determina en la convocatòria corresponent.

 

12. Hi ha un mínim d’alumnes?

Sí, el nombre mínim d’alumnes és 10.

 

13. Quina documentació es lliura a l’alumnat?

La documentació es proporciona a traves de l’aula virtual del curs (PoliformaT)

 

14. Com sabré si m’han admès?

L’acceptació de la matrícula es comunica per correu electrònic a les persones interessades juntament amb les instruccions per a fer-ne el pagament.

 

15. En quines llengües s’imparteixen els cursos d’Expert Universitari?

· El títol propi de la UPV d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià s’imparteix en valencià.

· El títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Anglès s’imparteix en anglès.

16. Puc convalidar assignatures cursades a la carrera?

Sí. L’alumnat matriculat en el títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià que haja cursat les assignatures de Valencià Tècnic i/o Valencià Tècnic Avançat (titulacions antigues) o Valencià Tècnic I i/o Valencià Tècnic II (titulacions de grau) o d'altres assignatures vinculades a l’àrea de coneixement de Filologia Catalana, podran demanar la convalidació de l’assignatura 8: Els llenguatges d’especialitat (2 crèdits) després d’haver-se matriculat d’aquesta.

 

17. Puc demanar certificats de mòduls del títol d’Expert Universitari?

Sí, amb excepció de l’alumnat que estiga pendent de l’expedició del títol de grau.

 

18. Com es demanen els certificats de mòduls del títol d’Expert Universitari?

Mitjançant un correu electrònic a les adreces següents:

· Per a certificats del títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià: capacitaciovalencia@upv.es

· Per a certificats del títol d’Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera (Anglès): capacitacioangles@upv.es

 

19. Quin és el preu de la matrícula de les edicions extraordinàries dels títols propis d’Expert Universitari?

Les taxes són d’11 € per crèdit per a les assignatures. I de 37€ per a la prova final.

 

20. El Certificat de Capacitació és el mateix que el Títol d’Expert Universitari?

No.

Les persones que superen el curs d’Expert Universitari obtenen el títol propi de la UPV (Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià o Expert Universitari amb Competència Professional per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera) i, a més, obtenen el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Valencià o el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera: Anglès.

D'acord amb l'Ordre 3/2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos docents.

 

21. El certificat de capacitació té signatura electrònica?

Sí. El Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Anglès o en Valencià expedit per la Universitat Politècnica de València (UPV) és un certificat signat electrònicament. Les persones que han obtingut aquest certificat el poden consultar i descarregar en el Portal de Formació de la UPV.

La còpia impresa d’aquest certificat està identificada amb un codi segur de verificació que es pot contrastar a https://sede.upv.es/eVerificador. 

Aquest document imprès és plenament vàlid perquè es considera una còpia autèntica, tal com estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics:

Article 30. Còpies electròniques

[…] 5. Les còpies realitzades en suport paper de documents públics administratius emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament tindran la consideració de còpies autèntiques sempre que incloguen la impressió d'un codi generat electrònicament o altres sistemes de verificació que permeten contrastar l’autenticitat mitjançant l'accés als arxius electrònics de l'Administració Pública, òrgan o entitat emissora.

 

22. On puc demanar més informació?

· Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià: capacitaciovalencia@upv.es

· Capacitació per a l’Ensenyament en Anglès: capacitacioangles@upv.es

 

 

 


EMAS upv