- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
Servei de Promoció i Normalització Lingüística Capacitació per a l'ensenyament en valencià i en anglès Formació per a l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià  ...

D'acord amb l'Ordre 3/2020, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià, el Diploma de Mestre de Valencià i el Certificat de capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera seran considerats un mèrit en els processos de mobilitat del funcionariat de carrera i en les convocatòries d’oposicions de cossos docents.lencià.

La Universitat Politècnica de València ofereix la possibilitat d’obtenir el Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià a les persones que cursen i aproven els estudis del títol propi d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià. Aquest títol té una càrrega de 24 crèdits ECTS i, excepte la prova final, s’imparteix totalment en línia. Els requisits d’accés són:

  • Tenir un certificat de competència de nivell C1 de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; un certificat de nivell C1 (Mitjà) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o un certificat de nivell equivalent o superior segons els Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià .
  • Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura. També s’admeten, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte Final de Carrera, i no poden optar a cap certificat dels mòduls del títol d’Expert Universitari ni a l'expedició d'aquest fins a obtenir la titulació de grau.

 

Les taxes de matrícula en el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià són de 350 €. Les taxes per als membres de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, PAS i PDI) i per als Alumni PLUS UPV són 200 €.

Les persones que hagen obtingut la qualificació de no apte en edicions anteriors del títol perquè han resultat no aptes en la prova final, poden optar a matricular-s'hi amb un cost de 37 €. Aquesta matrícula dóna dret, exclusivament, a presentar-se a la prova final.

Les persones que hagen superat algunes assignatures en edicions anteriors només s’han de matricular en les assignatures que no aprovaren (amb un cost d'11 € per crèdit) i en la prova final.

Informació referent al curs 2019-2020:

Apunteu-vos com a interessats ací: https://www.cfp.upv.es/formacion-permanente/alumno/interesonline.jsp?idioma=ca&pid=501&hash=97429913ca13c117cf47cd1b880ac71e934f9e4b884a9e4a9e4a9e4f964b91&

 

 

El període de sol·licitud de devolució de taxes finalitza el 15 de juliol.


EMAS upv