- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Requisits d'accés als cursos

a) Requisit general:

Ser membre de la UPV: estudiants, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i membres d'Alumni PLUS UPV.

b) Requisit específic:

 Per als cursos o mòduls de què consta cada nivell: B1.1 i B1.2 (Elemental), B2.1 i B2.2 (Intermedi), C1.1 i C1.2 (Suficiència) i C2.1 i C2.2 (superior): cal tenir el certificat de competències del nivell anterior, expedit per la UPV o per qualsevol universitat de la Xarxa Vives, o el certificat de la JQCV o de les escoles oficials d'idiomes. No és necessari haver cursat el primer mòdul de cada nivell (.1) per a cursar el segon mòdul (.2) 

Així, per exemple, per a poder matricular-se en el curs B1.1 (al primer quadrimestre) o B1.2 (al segon quadrimestre), cal disposar del certificat del nivell A2 (bàsic). O per a matricular-se en el curs C2.1 o en el C2.2, cal tenir el certificat del nivell C1 (suficiència).

També es pot accedir als cursos del primer mòdul (.1) amb el certificat d'aprofitament dels cursos del segon mòdul (.2) del nivell anterior. Per exemple, si hem obtingut el certificat del curs B1.2, podem inscriure'ns en el curs B2.1.


EMAS upv