- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

Commemoració Estatut d’Autonomia

 
Dades sociolingüístiques
En aquest apartat t'informem dels estudis sociolingüístics realitzats per diverses institucions i sociòlegs a fi de reflectir de la manera més completa possible l'estat de la qüestió d'una llengua pròpia i minoritzada en una societat amb dues llengües oficials, el seu estatus i les possibilitats diverses de normalització. Com s'analitza i quins són els diversos plans de política lingüística i reglaments d'ús existents en les diferents institucions i en altres estats.
Llibre Blanc de l'Ús del Valencià I (AVL)
En aquest volum es presenten les dades de l'enquesta general sobre el coneixement i l¿ús del valencià i una anàlisi de l'evolució sociolingüística
Llibre Blanc de l'Ús del Valencià II (AVL)
Aquest llibre inclou estudis i articles de 63 col·laboradors, que avaluen els objectius aconseguits i les mancances que s¿han verificat en relació amb les previsions de la LUEV, i planteja noves iniciatives.
Demolingüística (Xarxa Cruscat - IEC)
Aquesta pàgina web ha estat dissenyada perquè l'usuari pugui visualitzar la situació de la llengua catalana en el conjunt del seu domini.
Xarxa Cruscat
La Xarxa CRUSCAT és una xarxa científica dependent de l'Institut d'Estudis Catalans que aplega diversos centres i grups de recerca que treballen sobre la situació i l'evolució del català. El principal objecte d'estudi són els usos, els coneixements i les representacions de la llengua.
Noves SL - Revista de Sociolongüística
Publicació en format electrònic de la Secretaria de Política Lingüística dedicada a la sociolingüística amb la voluntat de difondre coneixements, potenciar la realització de treballs i facilitar la comunicació entre els seus lectors i lectores.

EMAS upv