- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià
Servei de Promoció i Normalització Lingüística E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià  ...

 Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià - La metodologia CLIL en l’educació multilingüe 

 

Matrícula

 

La Universitat Politècnica de València ofereix el títol propi d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià, adreçat a titulats universitaris interessats a formar-se en competències didàctiques per a exercir la docència en valencià en l’ensenyament obligatori a la Comunitat Valenciana.

Aquest títol té una càrrega de 25 crèdits ECTS i, excepte la prova final, s’imparteix totalment en línia.

Tot i que la prova final està convocada de manera presencial, en cas que es produïsquen circumstàncies socialment excepcionals, com ara la declaració d’estat d’alarma, una crisi o una emergència sanitària, o d’altres circumstàncies que afecten de manera col·lectiva la societat, l’entitat responsable del títol (ERT) podrà determinar que la prova final es faça per videoconferència o a través d’altres mitjans no presencials. La prova final pot ser gravada en àudio i/o en vídeo amb la finalitat de conservar evidència davant de possibles procediments de revisió de la qualificació. Les gravacions, en el cas de produir-se, estan sotmeses al que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Els requisits d’accés són:

  • Tenir un certificat de competència de nivell C1 de valencià del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València; un certificat de nivell C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o un certificat de nivell equivalent o superior segons els Criteris de la Universitat Politècnica de València sobre equivalències de títols, diplomes o certificats de coneixements de valencià.
  • Tenir un títol de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o arquitectura. També s’admeten, amb la consideració de matrícula provisional, estudiants de les titulacions de grau que tenen pendent superar menys de 30 ECTS, inclòs el Projecte Final de Carrera, i no poden optar a cap certificat dels mòduls del títol d’Expert Universitari ni a l'expedició d'aquest fins a obtenir la titulació de grau.

 

Les taxes de matrícula en el títol d’Expert Universitari en Competència Professional per a l’Ensenyament en Valencià són de 400€. Les taxes per als membres de la comunitat universitària de la UPV (estudiants, PAS i PDI) i per als Alumni PLUS UPV són 350€.

 

El curs comença al setembre de 2021 i acaba al maig de 2022.

Es podran sol·licitar convalidacions de 5 assignatures, mitjançant un procediment específic que s’establirà a aquest efecte.

El termini de matrícula comença el 5 de maig (per a membres de la UPV) i el 13 de maig (per a membres de la UPV i per a personal extern), a través  d'aquest enllaç:

 

Matrícula

 

 


EMAS upv