- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Ajudes per a la realització i divulgació de treballs d'investigació, 1r quadrimestre 2019-2020

ANNEX II

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ I DIVULGACIÓ DE TREBALLS D’INVESTIGACIÓ EN VALENCIÀ (MONOGRAFIES, ARTICLES, CAPÍTOLS DE LLIBRES, COMUNICACIONS I PÒSTERS)

 

CURS 2019-2020. PRIMER QUADRIMESTRE

 

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en la redacció i publicació dels resultats d’investigació, ofereix ajudes per a la publicació de treballs d’investigació en valencià (monografies, articles, capítols de llibres, comunicacions i pòsters).

 

 

BASES

 

 

  1. OBJECTIU

 

L’objectiu d’aquestes ajudes és promoure la publicació de treballs d’R+D+I en valencià i compensar-ne les despeses derivades.

 

 

2.  REQUISITS

 

Per a accedir a aquestes ajudes cal haver fet en valencià la redacció del treball d’investigació i haver estat publicat (monografies, articles o capítols de llibres publicats en els darrers tres anys a comptar des de la data de publicació d’aquesta convocatòria) o presentat comunicacions o pòsters a congressos). També poden accedir-hi les publicacions en línia, i junt amb la solꞏlicitud s’inclourà l’enllaç a la publicació.

 

No es poden solꞏlicitar ajudes per a treballs que hagen sigut traduïts per l’SPNL.

 

 

3.  DESTINATARIS

 

Les ajudes estan dirigides el personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Politècnica de València.

 

 

4.  QUANTIA DE LES AJUDES

 

La quantia de l’ajuda depèn del tipus de treball: fins un màxim de 850 euros per a les monografies; fins un màxim de 150 euros per als articles i els capítols de llibres i fins un màxim de 100 euros per als pòsters i les comunicacions. Per a la concessió de l’ajuda s’aplicaran els criteris d’adjudicació establits en la base 6.

 

 

5.  DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOLꞏLICITUDS

 

Passos per a la presentació de les solꞏlicituds:

  1. Emplenar el formulari Solꞏlicitud d’ajuda per a la realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià de la intranet, apartat: Serveis, Servei de Promoció i Normalització Lingüística.

 

  1. Enviar la documentació, en un arxiu comprimit, a través del servei d’intercanvi de fitxers de la UPV: “intercanvi de fitxers” a l’adreça spnlajudes@upv.es. Cal indicar en l’assumpte del missatge el text: Ajudes treballs d’investigació + nom solꞏlicitant. La documentació és la següent:

 

  1. En tots els casos:

 

  • En el cas dels treballs d’investigació dipositats en el Repositori Institucional de la UPV (RiuNet), en accés obert, caldrà incloure l’enllaç a la publicació en el camp d’Observacions del
  • Si es tracta de comunicacions o pòsters a congressos, simposis o jornades, còpia del certificat o document equivalent que demostre que s’ha presentat el

 

El termini de presentació de les solꞏlicituds és fins al 25 d’octubre de 2019.

 

 

6.  CRITERIS

 

La Comissió Avaluadora valora el grau de correcció lingüística dels treballs, publicacions i materials. En aquest sentit, cal tenir present que la redacció dels treballs objecte de l’ajuda ha de seguir la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, convé seguir els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes que es poden consultar en la pàgina web de l’SPNL: “criteris lingüístics” i també s’han de tenir en compte els criteris que estableixen les obres i institucions de referència en terminologia.

 

7.  COMISSIÓ AVALUADORA

 

La comissió avaluadora fa una proposta de concessió de les ajudes, una vegada finalitzat el termini de presentació de les solꞏlicituds. Per tal de fer aquesta proposta, emet un informe de cada solꞏlicitud, amb l’assessorament, si escau, de professors especialitzats en la matèria; assessorament que és necessari en el cas de les monografies. Aquest informe ha de tenir en compte l’interès científic i la qualitat lingüística dels originals.

 

8.  RESOLUCIÓ

 

La resolució provisional d’ajudes i la resolució definitiva es publiquen al web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística abans del dia 18 de desembre de 2019. Després de la publicació de la resolució provisional hi haurà un termini d’alꞏlegacions.

 

 

9.  PAGAMENT

 

L’import de l’ajuda s’incorpora en l’oficina gestora de programes de reconeixement de crèdits del departament al qual pertany el professor o professora solꞏlicitant. Se n’informa a la Secretaria del departament i al PDI implicat de la realització d’aquesta transferència.

 

 

 

INFORMACIÓ

 

Servei de Promoció i Normalització Lingüística Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)

A/e: spnlajudes@upv.es http://www.upv.es/bondia


EMAS upv