- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaCursos i més formació

Proves d'acreditació

Capacitació per a l'ensenyament

Autoaprenentatge

Activitats de promoció

Suport al PDI

Ajudes

Assessorament i traduccions

Recursos en línia

Dades sociolingüístiques

 
Bases comunes de les ajudes per la realització en valencià de TFG, TFM i tesis doctorals 2019

ANNEX I

BASES COMUNES DE LES AJUDES PER LA REALITZACIÓ EN VALENCIÀ DE TFG, TFM I TESIS DOCTORALS

CURS 2018-2019. SEGON QUADRIMESTRE

 

Document en PDF

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en la redacció dels treballs de fi de grau, treballs de fi de master i tesis doctorals, ofereix ajudes de caràcter econòmic.

ÍNDEX BASES

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

2. COMPATIBILITAT

3. REQUISITS

4. PARTICIPANTS

5. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

7. RESOLUCIÓ

8. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

9. PAGAMENT

10. INFORMACIÓ

11. ÒRGAN INSTRUCTOR I COMISSIÓ AVALUADORA

12. CRITERIS DE VALORACIÓ

13. DIFUSIÓ, PUBLICITAT I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

14. PROTECCIÓ DE DADES


BASES

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística, dependent del Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació, organitza la present convocatòria d’ajudes per a promoure l’ús del valencià en la redacció de TFG, TFM i tesis doctorals. L’ajuda va dirigida a estudis oficials i queden exclosos els títols propis. L’ajuda està dirigida a treballs presentats i avaluats pels tribunals amb una qualificació d’apte.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del procés de normalització lingüística que es porta a terme a la UPV.

 

2. COMPATIBILITAT

Aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

 

3. REQUISITS

Cal haver fet en valencià la redacció i la defensa del TFG, TFM o la tesi doctoral i tenir una qualificació d’apte.

En el cas de TFG i TFM, el treball per al qual se sol·licita l’ajuda ha d’haver-se defensat durant el període comprès des del 22 de novembre de 2018 fins al termini que figura en la base núm. 5 d’aquesta convocatòria. 

 

4. PARTICIPANTS

Podran participar en la present convocatòria els alumnes matriculats en la Universitat Politècnica de València en estudis de grau, de màster oficial i els alumnes matriculats en un programa de doctorat adscrit a l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de Valencià. 

La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases de la convocatòria.

 

5. DOCUMENTACIÓ I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL LICITUDS

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En cas que la sol·licitud no reunisca els requisits indicats o no siga correcta la documentació lliurada, es podrà requerir a l'interessat perquè l’esmene.

No es consideraran aquelles sol·licituds que no complisquen amb els requisits esmentats en aquestes bases o que incloguen dades falses. La falta de documentació donarà lloc a l'exclusió de la convocatòria.

Passos per a la presentació de les sol·licituds:

 1. Empleneu el formulari Sol·licitud d'ajuda per a TFG, TFM i tesis doctorals   de la intranet, apartat: Serveis, Servei de Promoció i Normalització Lingüística.
 2. Envieu la documentació que es detalla més avall, en un arxiu comprimit, a través del servei d’intercanvi de fitxers de la UPV (https://intercambio.upv.es), a l’adreça spnlajudes@upv.es. Cal indicar en l’assumpte del missatge el text: Ajudes T + nom del sol·licitant.
  1. Còpia del DNI o NIE.
  2. Document expedit per l'entitat bancària on consten el nom del titular i el número de compte amb 20 dígits i el corresponent IBAN.
  3. En el cas dels treballs finals d’estudis i tesis dipositades en el Repositori Institucional de la UPV (RiuNet), en accés obert, caldrà incloure l’enllaç a l’obra en el camp de TFM, TFG o tesi doctoral dipositada en Riunet del formulari. Si no s’ha dipositat el TFG o el TFM o s’ha dipositat en accés tancat, caldrà lliurar una còpia del treball en format PDF.
  4. Certificat del director o directora del treball o d’un membre del tribunal que acredite que la defensa del treball o de la tesi s’ha realitzat en valencià. El model de certificat es pot descarregar en (www.upv.es/bondia), apartat: Ajudes.
 

6. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Aquestes ajudes estan finançades amb fons propis de la UPV amb càrrec a la partida pressupostària 010020000 40000 per un import total de 3.900 euros (tres mil nou-cents euros) amb càrrec a l'oficina gestora del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV. Aquest import total es repartirà entre tots els participants que complisquen els requisits. L’assignació econòmica es farà proporcionalment segons el tipus de treball presentat (TFG, TFM o tesi doctoral) i en aplicació d’un criteri de qualitat lingüística.

 

Hi ha tres modalitats d’ajudes segons el tipus de treball presentat::

 1. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFG fins a un màxim de 300 euros per sol·licitant.
 2. Ajudes per a la realització en valencià dels treballs TFM (de màsters oficials) fins a un màxim de 400 euros per sol·licitant.
 3. Ajudes per a la realització en valencià de tesis doctorals fins a un màxim de 1.000 euros per sol·licitant.

Es designa com a IM l’import màxim segons el tipus de treball.

 

Per concedir l’ajuda, la Comissió Avaluadora valora el grau de correcció lingüística dels treballs. Per a això, es calcula un coeficient de qualitat lingüística (CQ) per al qual s’estableixen tres categories:

Descripció de tres graus de correcció lingüística

CQ

Textos correctes normativament

1

Textos que no són plenament correctes normativament (que presenten algunes errades lingüístiques)

0,5

Textos incorrectes normativament o que s’han fet amb la simple aplicació d’un traductor automàtic sense revisió posterior

0

 

A continuació, s’aplica la fórmula següent per calcular l’ajuda a concedir:

IM*CQEn cas que, en aplicar la fórmula, la suma de tots els imports assignats inicialment (IAI) done un resultat superior als 3.900 euros (tres mil nou-cents euros) pressupostats per a aquesta convocatòria, la Comissió Avaluadora aplicarà un percentatge de reducció:

IM*CQ= IAI – percentatge de reducció

 

7.  RESOLUCIÓ

La resolució provisional d’ajudes (termini d’al·legacions, tres dies hàbils) i la resolució definitiva es publica al web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística abans del dia 17 d’abril de 2019. 

 

8.  OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

En les publicacions deis treballs o de les tesis posteriors a la recepció de la subvenció, la persona beneficiaria resta obligada a fer constar que ha rebut una ajuda del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politécnica de Valencia. 

 

9. PAGAMENT

Es realitza per transferencia al compte bancari indicat en la sol·licitud. El pagament de l'import de les ajudes es tramita una vegada feta pública la resolució definitiva i després de la notificació del premi per correu electrónic a cadascun deis interessats. La dotació económica de les ajudes esta subjecta a la corresponent retenció que estableix la normativa vigent.

 

10. INFORMACIÓ

Es donarà publicitat a la present convocatòria a través de la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV (http://www.upv.es/bondia) i dels mitjans informatius dels quals aquest disposa. Es poden fer consultes a través del número de telèfon 96 387 77 08 (ext. 77708) o per correu electrònic a (spnlajudes@upv.es).

 

11.  ÒRGAN INSTRUCTOR I COMISSIÓ AVALUADORA

L'òrgan competent per a la instrucció del procediment és el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la UPV. El mitjà de publicació de qualsevol acte del procediment és la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (http://www.upv.es/bondia).

La Comissió Avaluadora està formada per les persones següents:

 • la vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació
 • el cap de servei de l’SPNL
 • el tècnic de l’SPNL responsable d’activitats de promoció del valencià
 • la tècnica de l’SPNL responsable d’ajudes
 • un administratiu de l’SPNL

La Comissió resoldrà les incidències que es puguen ocasionar al llarg de la convocatòria amb objectivitat i transparència.

La Comissió elabora una proposta de resolució de les ajudes i el rector resol.

 

12. CRITERIS DE VALORACIÓ

La selecció es durà a terme conforme als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, coherència i no discriminació.

La Comissió Avaluadora valora les sol·licituds en aplicació de les bases comunes i de les bases específiques de cada modalitat.

La Comissió Avaluadora valora el grau de correcció lingüística dels treballs, publicacions i materials. En aquest sentit, cal tenir present que la redacció dels treballs objecte de l’ajuda ha de seguir la normativa de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. A més, convé seguir els Criteris lingüístics per als usos institucionals de les universitats valencianes que es poden consultar en la pàgina web de l’SPNL: “criteris lingüístics” i també s’han de tenir en compte els criteris que estableixen les obres i institucions de referència en terminologia.

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística ofereix suport per a l’assessorament lingüístic i terminològic.

 

13. DIFUSIÓ, PUBLICITAT I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

En fer la sol·licitud, les persones sol·licitants accepten les bases comunes i les bases específiques de les modalitats en què participen. En fer la sol·licitud, s’autoritza la UPV a publicar en la pàgina web del Servei de Promoció i Normalització Lingüística (http://www.upv.es/bondia) les resolucions amb els noms i cognoms dels sol·licitants i amb les quantitats econòmiques atorgades.

Els drets dels continguts presentats a la convocatòria pertanyen als autors i no als organitzadors de la convocatòria. Cada participant garanteix ser titular de tots els drets per a presentar els continguts, bé consistisquen en drets de propietat intel·lectual o bé industrial.

Els participants guardonats podran fer publicitat d'aquesta condició en capçaleres, anuncis i memòries, especificant l'any en què van rebre l’ajuda; així com publicar o difondre la concessió de l’ajuda en qualsevol mitjà de comunicació.

 

14. PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades s'informa que el responsable del tractament de les dades és la Universitat Politècnica de València i que les dades personals recollides seran tractades amb l'objecte de gestionar administrativament les sol·licituds de participació en aquesta convocatòria. Aquest tractament es realitza segons la base jurídica recollida en el 6.1.b) del Reglament, per ser necessari per a l'execució d'un contracte en el qual la persona interessada és part o per a l'aplicació, a petició d'aquesta persona, de mesures precontractuals, i no es preveu cap cessió de les dades tractades. Les persones interessades poden exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat previstos, així com la limitació o oposició al seu tractament, dirigint una sol·licitud a la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Camí de Vera, s/n - 46022-VALÈNCIA (VALÈNCIA). 

 

INFORMACIÓ

Servei de Promoció i Normalització Lingüística

Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)

A/e: spnlajudes@upv.es

http://www.upv.es/bondia


EMAS upv