- -
UPV
 
11/01/21
Notícia
Correcció en la convocatòria interna RAMÓN Y CAJAL

Correcció d'error en la convocatòria interna RAMÓN Y CAJAL.

Advertint un error en la convocatòria interna RAMÓN Y CAJAL del Vicerectorat d'Investigació, Innovació i Transferència, s'indica que en el punt “AJUDA Al COFINANÇAMENT DE LA CONVOCATÒRIA” en el tercer paràgraf, guió quart, on diu:

- "Complides les condicions anteriors la priorització es realitzarà d'acord amb el percentil corresponent al VAIP2019 mitjà o ponderat del grup."

Ha de dir:

- "Complides les condicions anteriors la priorització es realitzarà d'acord amb el percentil corresponent al VAIP2019 mitjà o ponderat del grup. En el cas que no es compliren estrictament les condicions dels apartats anteriors les sol·licituds seran admeses a tràmit i, en el cas que el finançament disponible ho permetera, s'estudiarà la seua possible excepcionalitat prioritzant-se de la mateixa forma." 


EMAS upv