- -
UPV
 
Tràmits electrònics

Qui té l’obligació de relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques?

De conformitat amb el que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2915, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Qui exercisca una activitat professional per a la qual es requerisca col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que realitzen amb les administracions públiques en l’exercici d'aquesta activitat professional. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'entén la inclusió del notariat i del personal registrador de la propietat i mercantil.

d) Qui represente a una persona interessada que estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

e) El personal empleat de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb aquestes per raó de la seua condició d'empleada o empleat públic, en la forma en què determine reglamentàriament cada administració.

Conseqüentment, la Universitat Politècnica de València, com a persona jurídica, es troba entre els subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb altres administracions públiques.

Seu electrònica i tràmits electrònics

Una seu electrònica és un lloc web que està a la disposició de la ciutadania en Internet, i del qual és titular una administració pública encarregada de gestionar-lo i administrar-lo, per mitjà del qual la ciutadania i les empreses poden accedir a la informació i als serveis i tràmits electrònics d'una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seues competències.

La realització d'un tràmit en una seu electrònica és l'equivalent a la realització d'un tràmit de forma presencial en la finestreta d'un òrgan administratiu, però de forma electrònica o telemàtica, és a dir, a través d'Internet i sense haver d'acudir presencialment a una oficina.

Accés electrònic a una administració pública

L'accés electrònic o telemàtic a una administració pública, es realitza, habitualment, a través de la seua seu electrònica.

En el cas de persones jurídiques com la UPV, la identificació es realitza amb un certificat de representació de persona jurídica, que s'expedeix a les persones físiques com a representants de les persones jurídiques, per a usar-lo en les seues relacions amb administracions públiques, entitats i organismes públics vinculats a aquestes o que en depenen.

Per a la realització de tràmits telemàtics en representació de la Universitat Politècnica de València, com a persona jurídica, són necessaris dos requisits:

 1. Tenir delegades les competències o la signatura pel rector de la Universitat Politècnica de València, en la matèria objecte del tràmit que cal realitzar, mitjançant resolució o poders notarials.
 2. Disposar de certificat electrònic com a representant jurídic/a de la Universitat Politècnica de València o tenir autorització en el Registre Electrònic d'Apoderaments o Representants de la seu corresponent.

Els tràmits que han de ser realitzats com a persona jurídica per la Universitat Politècnica de València no poden, en principi, ser realitzats amb un certificat personal o un certificat d'empleada o empleat públic.

Mètodes d'identificació i firma en les seus electròniques

En el cas de persones jurídiques com la UPV, l'accés a seus electròniques es realitza mitjançant un certificat de representació de persona jurídica, que s'expedeix a les persones físiques com a representants de les persones jurídiques, per a usar-lo en les seues relacions amb administracions públiques, entitats i organismes públics vinculats a aquestes o que en depenen.

Aquests certificats permeten la presentació de sol·licituds, escrits i documents a través de la seu electrònica de qualsevol administració pública.

Hi ha dues alternatives per a poder realitzar un tràmit electrònic com a persona jurídica UPV en una administració pública:

A) Realitzar el tràmit a través de l’SAET, tal com ja s'ha explicat anteriorment.

B) Autoritzar una persona per a l'accés a aquests tràmits a través del Registre Electrònic d'Apoderaments o a través del Registre Electrònic de Representants de la seu electrònica corresponent.

El Registre Electrònic d'Apoderaments o el Registre Electrònic de Representants permeten la inscripció de poders atorgats telemàticament, per a fer constar i gestionar les representacions que les persones interessades atorguen a les persones representants amb la finalitat que puguen actuar en nom seu davant les administracions públiques.

Aquest servei permet a la UPV com a persona jurídica gestionar els seus apoderaments en l'àmbit de l'administració que resulte necessari.

L'SAET està habilitat per a gestionar els apoderaments o les representacions de la Universitat Politècnica de València com a persona jurídica.

Per a procedir a la inscripció de poders, cal que la persona que actuarà com a apoderada o representant dispose de la delegació de firma del rector de la Universitat Politècnica de València en aquelles administracions que pertoque i per a aquells tràmits que es requerisquen.

El procediment que cal seguir perquè una persona es done d'alta en el Registre Electrònic d'Apoderaments o el Registre Electrònic de Representants és el següent:

 1. Trametre a la Secretaria General una sol·licitud per a procedir a la delegació de firma. Ha d'indicar:
  • Dades de la persona a la qual es farà la delegació de signatura (nom, cognoms, NIF, telèfon i adreça electrònica).
  • Administració o administracions per a les quals se sol·licita l'habilitació de l'accés.
  • Relació de tràmits en cadascuna de les administracions per a les quals s'autoritza l'accés.
  • Data d'entrada en vigor de l'apoderament i vigència d'aquest.
 2. La Secretaria General prepararà una resolució perquè la firme el rector.
 3. Una vegada dictada la resolució de delegació de signatura per a l'accés a tràmits electrònics en plataformes d'AP, el Servei de Administració Electrònica i Transparència realitzarà les gestions oportunes en els registres d'apoderaments o de representants corresponents.
 4. A partir d'aquest moment, les usuàries i usuaris autoritzats podran realitzar els tràmits electrònics per als quals han sigut autoritzats en les corresponents seus electròniques, mitjançant l'ús del seu certificat d'empleada o empleat públic o el certificat personal, com a representants de la Universitat Politècnica de València.

És important ressenyar que, en qualsevol tràmit que es realitze com a representant de la Universitat Politècnica de València, les dades de la persona interessada han de ser les corresponents a la Universitat Politècnica de València.

Normativa


EMAS upv