- -
UPV
 
TAXES ASSOCIADES ALS TÍTOLS
Títols Processos i serveis Taxes TAXES ASSOCIADES ALS TÍTOLS  ...

Normativa:

* Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència, de 30 d'abril de 1990 (BOE núm. 111, de 9-05-1990), per la qual es regula el procediment d'expedició de determinats títols i diplomes oficials d'educació superior i de postgrau.

* DECRET 170/2019, de 2 d'agost de 2019, del Consell, de
regulació de taxes per serveis acadèmics universitaris per
al curs 2019/20.
* CORRECCIÓ d'errades del Decret 170/2019, de 2
d'agost de 2019, del Consell, de regulació de taxes per
serveis acadèmics universitaris per al curs 2019/20.Tipus de taxes::

* Expedició de títols i diplomes.
* Duplicat de títols anteriors.
* Suplement Europeu al Títol (SET)
* Compulsa de documents.
* Enviament de títols.Exempcions:

1.- Membres de Famílies Nombroses:
- Exempció total, categoria especial.
- Bonificació 50%, categoria general.
2.- Exempció total, víctimes de bandes armades i elements terroristes, així com els seus cònjuges no separats legalment i fills, sempre que el nexe causal entre les activitats delictives i el resultat lesiu haguera sigut determinat en expedient administratiu instruït a este efecte pel procediment establit en Reial Decret 673/1992, de 19 de juny, per resolució judicial ferma.
3.- Exempció total, per a discapacitats, amb grau minusvalidesa igual o superior al 33%, i els equiparats a aquells per aplicació del disposat en l'apartat 6 de la Disposició Addicional Vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, en relació amb l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
4.- Els alumnes membres de Famílies Monoparentals que acrediten la dita condició per mitjà de la presentació del títol col·lectiu familiar o carnet individual corresponent, emés per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives gaudiran dels beneficis següents:
- Exempció total, categoria especial.
- Bonificació 50%, categoria general.
5.- Exempció total pagament taxes, per a aquelles alumnes víctimes d'actes de violència de gènere, que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunitat Valenciana, així com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys.
6.- Exempció total pagament taxes, per als contribuents que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.
7.- Exempció total pagament taxes, per als contribuents que estiguen en situació d'exclusió social i esta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.Preus per al curs 2019/2020:

* Títol Doctor: 225,20 euros

* Títol Màster: 212,07 euros

* Títol Grau: 186,24 euros

* Títol Llicenciat, Arquitecte o Enginyer + SET: 186,24 euros

* Títol Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o Mestre + SET: 108,86 euros

* Diploma d'Estudis Avançats: 73,73 euros

* Expedició SET (només per a aquells titulats diferents dels de Grau o Màster, el títol dels quals no ho incorpore) , o duplicat dels ja expedits: 35,14 euros

* Sol·licitud de declaració d'equivalència a nivell acadèmic de Doctor: 166,89 euros

* Duplicats dels títols anteriors, per pèrdua o modificació: 27,34 euros. (El preu dels anuncis en el B.O.E. per pèrdua de títols universitaris, previ a la sol·licitud del duplicat, es calcula en funció del nombre de línies de l'anunci).

* Compulsa de documents: 10,69 euros

Enviament de títols:

1. Enviaments amb destí Espanya: 15 euros
2. Enviaments amb destí Europa: 30 euros
3. Enviaments amb destí Resta països: 50 euros.

EMAS upv