- -
UPV
 
Integra. Acción tutorial
Instituto de Ciencias de la Educación Integra. Acción tutorial  ...

> CONVOCATÒRIA TALLERS FORMACIÓ ALUMNES-TUTORS CURS 2020-2021 CONVOCATÒRIA TALLERS FORMACIÓ ALUMNES-TUTORS CURS 2020-2021  (abre en nueva ventana) CONVOCATÒRIA TALLERS FORMACIÓ ALUMNES-TUTORS CURS 2020-2021

Quan un alumne accedeix per primera vegada a la Universitat, s'enfronta a un dels majors reptes de la seua vida estudiantil. La UPV, a través del Programa Integra, exerceix un paper important en aquest procés d'adaptació de l'alumne de nou ingrés, amb les Jornades d'Acollida i el Pla d'Acció Tutorial Universitari (PATU). En la mesura en què siguem capaços de reduir l'impacte que representa l'accés dels nous estudiants, així com de facilitar-los l'adaptació al nou entorn i integrar-los en la comunitat universitària, millorarem la seua projecció personal i acadèmica.

És un servei que ofereix la Universitat Politècnica de València (UPV) a tots els alumnes de nou ingrés. Cada centre disposa d'un equip de tutors (alumnes tutors i professors tutors) de la mateixa titulació que es coordinen per ajudar a l'alumne al llarg del seu primer curs acadèmic.

L'objectiu principal és ajudar l'alumne en la integració en la vida acadèmica i social universitària. A més, es pretén:

 • Reduir l'impacte que suposa l'accés a la Universitat.
 • Informar els alumnes sobre aspectes rellevants del centre i del grau.
 • Augmentar la participació de l'estudiant en les diferents activitats que organitzen el centre i la Universitat i canviar el rol de l'alumne de subjecte passiu a subjecte actiu.
 • Assessorar individualment i grupalment als alumnes en aquells aspectes acadèmics i personals que ho requerisquen per a configurar millor el seu itinerari formatiu i optimitzar així el seu rendiment acadèmic.
 • Durant les Jornades d'Acollida, es presenta el Pla d'Acció Tutorial Universitari i l'alumne de nou ingrés s'inscriu al programa.
 • Es formen grups tutorials: entre 8 i 10 alumnes de primer curs, un alumne tutor (un universitari voluntari de cursos superiors) i un professor tutor. Tots dos tutors són de la mateixa titulació i ofereixen visions complementàries sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Es fan sessions tutorials periòdiques al llarg del curs, segons les necessitats plantejades pels alumnes de primer. Aquestes sessions es reforcen els primers mesos del curs (primer quadrimestre), que és quan l'alumne presenta més dificultats i requereix més suport per part dels tutors.
 • El segon quadrimestre és opcional, aquells que consideren necessari continuar el programa poden fer-ho fins a finalitzar el curs.

Els tutors es coordinen i assessoren personalment cada estudiant de nou ingrés. Estan a la teua disposició per a ajudar-te en tots els àmbits acadèmics, des de com s'emplena qualsevol document fins a orientar-te per a optimitzar les classes, en la planificació de les assignatures, en la informació sobre activitats i proporcionar-te serveis que pugues necessitar, etc.

Les funcions del tutor són molt diverses. Et convocarà a reunions grupals en les quals s'abordaran els problemes del dia a dia, per a intentar solucionar-los de la millor manera possible.

Si creu que pots rendir més, podrà proposar-te plans de millora, orientació en l'estudi o recomanar-te anar a algun curs de tècniques d'estudi. Si tot va bé, és bo que mantingues la relació tutorial per si en algun moment necessites qualsevol ajuda.

El Programa d'Acció Tutorial Universitari té l'assessorament de l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), l'Àrea d'Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular, i el Vicerectorat d'Alumnat i Extensió Universitària.

Més informació:

 1. Programa Integra. Jornades d'Acollida i Pla d'Acció Tutorial Universitari (PATU) Programa Integra. Jornades d'Acollida i Pla d'Acció Tutorial Universitari (PATU)  (obri nova finestra)
 2. Gabinet d'Orientació Psicopedagògica Universitària (GOPU)
 3. Institut de Ciències de l'Educació (ICE)


EMAS upv