- -
UPV
 
Concepte de "extern" en els avaluadors i membres del tribunal de les tesis doctorals de la UPV
Escola de Doctorat Normativa Institucional Tesis Doctoral Concepte de "extern" en els avaluadors i membres del tribunal de les tesis doctorals de la UPV  ...

Acord adoptat per la Comissió Permanent del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat el dia 02 de novembre de 2022

La Normativa dels Estudis de Doctorat (NED) a la UPV estableix a l'article 11.3.a, ia fi de donar compliment a l'article a l'article 13, punt 2 del RD 99/2011 (control per tal de garantir la qualitat de les tesis doctorals,), que "...amb caràcter previ a la presentació de la tesi, la comissió acadèmica remetrà... una proposta d'avaluadors externs...amb experiència investigadora acreditada i reconeguts especialistes en la temàtica de la tesi – No seran considerats a aquests efectes els doctors membres de la UPV o d'altres centres de recerca que puguin tenir relació amb la realització o desenvolupament de la tesi doctoral corresponent... b) No seran acceptats com a avaluadors els qui figurin com a coautors en les publicacions derivades de la tesi."

D'altra banda, el RD 99/2011 estableix a l'article 14 “...el tribunal estarà format per una majoria de membres externs a la Universitat ia les institucions col·laboradores a l'Escola o programa”, la qual cosa es desenvolupa a l'article 12 , punt de la NED per a l'avaluació defensa de les tesis a la UPV, establint que "com a màxim un dels membres del tribunal podrà pertànyer a la UPV o les Institucions col·laboradores al Programa de Doctorat o l'Escola de Doctorat". La resta dels membres seran doncs externs a la UPV i institucions col·laboradores.

Als efectes de la proposta de candidats a avaluadors externs i membres de tribunal, es considerarà “Institució col·laboradores al programa”, la institució a què pertanyin els codirectors no UPV de la tesi, si s'escau.

Tal com es preveu a l'article 12 de la Normativa d'Estudis de Doctorat a la UPV, en el cas de tesis acollides a convenis de cotutela i quan sigui necessari per complir els requisits de defensa establerts al conveni corresponent, l'Escola de Doctorat podrà autoritzar extraordinàriament la participació de professors de la universitat sòcia com a avaluadors externs o com a membres del tribunal.

A més de la no pertinença dels membres externs (avaluadors o membres del tribunal) a la UPV o institucions col·laboradores haurien de considerar-se dins de l'esperit del concepte d'extern:

Doctors amb experiència investigadora acreditada que no hagin col·laborat de forma habitual amb l'equip d'investigador on s'ha realitzat la tesi en els darrers 3 anys, ja que aquesta col·laboració suposa l'establiment d'enllaços amb el doctorand que podrien comprometre l'objectivitat de l'avaluació. S'entén per col·laboració:

- Tenir publicacions o patents conjuntes en els darrers 3 anys.

- Compartir fons o projectes de recerca en els darrers 3 anys.

- Compartir altres activitats econòmiques o cientificotecnològiques en els darrers 3 anys.

S'admetrà que, per a la formació del tribunal, i com a màxim, un dels membres pugui tenir col·laboració amb la direcció de la tesi en el període esmentat de 3 anys, independentment que sigui el membre UPV o extern. En cap cas no podrà tenir col·laboració amb el doctorand.

D'altra banda, altres aspectes que cal considerar per a les propostes d'avaluadors o membres de tribunal són:

- Ser familiar (en grau proper) del doctorand o director(s)

- Ser recusat per presentar amistat o enemistat manifesta amb el doctorand o director(s).

Aquests criteris seran de estricta aplicació en el cas de lavaluació prèvia a la presentació de la tesi i podran flexibilitzar-se per als membres del tribunal, quan estigui justificat.


EMAS upv