- -
UPV
 
Documentació requerida

Per a sol·licitar l'admissió a un programa de doctorat se sol·licitarà la següent documentació:

 • Còpia de el documente identificatiu (DNI, Passaport, Carta d'Identitat Europea).
  Per a aquells que aporten còpia del passaport, deuran proporcionar, quan els siga possible còpia del N.I.E. (Nombre d'identificació per a estrangers) que proporcionarà l'administració competent espanyola.
 • Títol i Certificat Acadèmic de tots els estudis que s'acrediten per a justificar els requisits d'accés (grau, màster, llicenciatura, …)
  No necessari per a estudis realitzats en la UPV
 • Currículum vitae, juntament amb la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.
 • Evidència de l'acceptació de director de tesi proposat a la supervisió de la tesi.
 • Els programes de doctorat podran establir com a requisit addicional la necessitat d'aportar documentació específica: proposta d'un pla de recerca, fromació específica, etc.
  Consultar prèviament l'apartat corresponent a cada programa de doctorat.
 • Si el títol de Màster és de fora de l'EEES, un certificat expedit per la universitat d'origen indicant que aquests estudis donen accés a doctorat en aqueix país (descarrega ací el document model). .

La documentació es pujarà al servidor de la Universitat Politècnica a través de la mateixa aplicació de preinscripció. El format deurà ser d'1 fitxer PDF per document.

Una vegada matriculat, el doctorand deurà presentar en l'Escola de Doctorat els originals d'aquesta documentació per a la seua acare (verificació). En el cas de titulacions expedides per estats de fora de l'EEES els títols deuran estar degudament legalitzats.


EMAS upv