- -
UPV
 
Activitats formatives per a estudiants de doctorat

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral ha d’incloure, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d’activitats formatives de caràcter específic i transversal. Cadascuna d’aquestes ha de tenir una valoració en hores equivalents, de tal manera que per a la presentació de la tesi doctoral, de forma general, és requisit indispensable haver superat almenys 600 hores, de les quals almenys el 10 per cent (60 h) han de correspondre a cursos de formació transversal.

Les activitats formatives de caràcter transversal es poden fer superant els cursos oferits des de l’Escola de Doctorat. No obstant això, si amb anterioritat s’han fet cursos de formació d’aquest tipus (documentació científica, comunicació científica, metodologies de recerca...), se’n pot sol·licitar el reconeixement a l’Escola de Doctorat.

Els cursos de formació transversal oferits a través de l’Escola de Doctorat s’han d’impartir en línia i no han de suposar taxes addicionals a les de matrícula.

La inscripció als cursos es fa des de l’aplicació "Gestió de tesi". L’inici dels cursos en aquest curs està programat a partir de gener, i la inscripció estarà oberta entre setembre i desembre.

Els estudiants que es troben cursant crèdits de complements de formació dins d’algun dels programes poden participar en les activitats formatives de caràcter transversal.

Les activitats formatives de caràcter específic són les associades amb el desenvolupament de la tesi doctoral, com ara presentacions en congressos, articles publicats, participació en projectes, estades en altres laboratoris... Cada programa ha definit els criteris per a la valoració d’aquestes activitats en la memòria de verificació (consulteu la web del programa).

Per a poder valorar les activitats formatives de caràcter específic, el doctorand les ha d’introduir a través de l’aplicació de “Gestió tesi”, accessible des de la intranet UPV. El director de tesi les ha de valorar en hores equivalents, també des d’aquesta aplicació i, finalment, la comissió acadèmica del programa les validarà amb les hores definitives, segons els criteris establits en la memòria de verificació del programa.

Quan l’activitat s’haja fet en col·laboració amb altres investigadors (coautoria), l’estudiant ha d’emplenar el formulari corresponent declarant el percentatge de participació per a cadascun.

En el cas d’estades de recerca en altres institucions, l’estudiant ha de tenir el vistiplau previ tant del director de la tesi com de la comissió acadèmica (també se sol·licita a través de l’aplicació de gestió de tesi).


EMAS upv