- -
UPV
 
Glossari

Escola de Doctorat: és el centre responsable de la gestió administrativa de tots els programes de doctorat oferits a la UPV.

Director de tesi: màxim responsable de la conducció de les tasques de recerca del doctorand. Ha de ser doctor, i pot estar adscrit o no a la UPV.

Tutor: és el responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat de recerca als principis dels programes. Coincideix amb el director quan aquest és de la UPV.

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD): comissió formada per professors que pertanyen al programa de doctorat, responsables de la gestió acadèmica.

Doctorand: el qui, havent acreditat els requisits d’accés establits, ha sigut admès en un programa de doctorat i s’hi ha matriculat


EMAS upv