- -
UPV
 
Legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l’estranger
Escola de Doctorat Preinscripció y matrícula Preinscripció Informació per a posseïdors de titulacions oficials expedides fora d'Espanya Legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l’estranger  ...

La legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efecte a l’estranger és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les autoritats espanyoles corresponents.

Reconeixement de signatures

Documents objecte de reconeixement de signatures per part del Ministeri d’Educació:

  • Títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional, expedits pels rectors de les universitats.
  • Títols d’educació superior i de postgrau, expedits pel Ministeri d’Educació.
  • Certificacions acadèmiques oficials d’estudis que condueixen a l’obtenció dels títols esmentats en els apartats anteriors. (Les certificacions de matrícula no són objecte de reconeixement de signatures).
  • Certificacions expedides al Ministeri d’Educació acreditatives del compliment de les condicions de titulació exigides per directives del Consell de les comunitats europees.

Desglossament de documents

Normativa aplicable: Ordre ministerial de 16 d’abril de 1990, sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de tenir efecte a l’estranger.

Com es desprèn de la normativa, només els documents universitaris de caràcter oficial seran objecte del reconeixement de signatures en aquest Ministeri, la resta dels documents acadèmics es legalitzaran via notarial.

Requisits de presentació

  • Els documents sempre seran originals.
  • Les certificacions acadèmiques hauran d’anar amb signatura manuscrita i amb indicació del càrrec i el nom complet, i no es reconeixeran rúbriques signades per ordre, absència o autorització.
  • Els programes s’hauran de presentar d’acord amb les instruccions següents.

Legalització

Els documents esmentats s’han de legalitzar pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació. No obstant això, per als països signataris del Conveni de la Haia, de 8 d’octubre de 1961, s’estableix un procediment simplificat.

Documents amb destinació a països signataris del Conveni de la Haia

Ministerio de Justicia
Sección de Legalizaciones
Plaza Jacinto Benavente, Nº3. Madrid
Telf.: 902.007.214

Documents que han de tenir efecte en països no signataris del Conveni de la Haia

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
C/ Juan de Mena, Nº4. Madrid
Telf.: 91.379.16.10 y 91.379.17.00
Cita prèvia a través de: www.maec.es

A més, en aquest cas, és necessari el reconeixement de les signatures anteriors en la representació diplomàtica o consular a Espanya del país on haja de fer efecte el document.

Forma de presentació i horaris

Presencial

Podran presentar la documentació acadèmica en la unitat que se’ls indique al control d’accés de l’edifici de Passeig del Prado, 28.

De 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres.

Nota: Quan la documentació la presente un tercer haurà d’aportar una autorització del titular dels documents.

Correu

La documentació acadèmica s’enviarà a l’adreça que apareix a continuació adjuntant la sol·licitud:

Ministerio de Educación
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones Servicio de Títulos/Unidad de Legalizaciones
Paseo del Prado, 28
28014 – Madrid

Nota: La persona interessada haurà d’indicar en la sol·licitud el domicili a l’efecte de notificacions i si vol que aquesta unitat continue el tràmit al Ministeri de Justícia o al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació, si escau.

Per a contactar

Per a consultes, dirigiu-vos a: legalizacion@educacion.es

Nota: Des d’aquesta bústia es contestaran únicament les qüestions específiques sobre la legalització. Per a qualsevol altre tema heu d’utilitzar els serveis d’atenció al ciutadà.


EMAS upv