- -
UPV
 
Información

Si transcorregut el termini de tres anys i no s'haguera presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la comissió responsable del programa podrà autoritzar la pròrroga d'aquest termini per un any més, que excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional, en les condicions que s'hagen establit en el corresponent programa de doctorat. En el cas d'estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més que, així mateix, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional.
Les sol·licituds de pròrroga es poden gestionar amb 6 mesos d'anticipació al compliment del termini per a la realització de la tesi.
La gestió es realitza a través de l'eina "Gestió de tesi". Partint de la pantalla resumeixen (primera que mostra l'eina), fase d'elaboració, sol·licitud de pròrrogues/baixes.

EMAS upv