- -
UPV
 
Información para miembros de las CAPD

Nota:

Totes les gestions que s’esmenten a continuació, tant per als doctorands com per als directors/tutors, membres de les comissions acadèmiques i avaluadors o membres de tribunal, es porten a terme de manera telemàtica des de l’aplicació Gestió de Tesi. L’accés a aquesta aplicació es fa a través de la intranet UPV per a membres de la comunitat UPV. El personal extern haurà de seguir les instruccions que se’ls trameten.

Normativa aplicable

Composició de la CAPD

Ha d’estar formada per doctors professors de la UPV i, tanmateix, s’hi poden integrar doctors d’organismes públics d’investigació, així com d’altres entitats i institucions implicades en la R+D+I, col·laboradors amb el programa de doctorat a través del conveni corresponent.

La CAPD ha d’estar formada per un mínim de cinc i un màxim de deu professors / investigadors, a més del president (coordinador del programa) d’aquesta. Es triarà entre els professors/investigadors que formen part del programa. Han de tenir almenys un sexenni d’investigació reconegut o un currículum que acredite mèrits equiparables als que s’hi assenyalen. El procés d’elecció de la comissió acadèmica serà coordinat per l’Escola de Doctorat, una vegada conegudes les propostes efectuades per les estructures d’investigació participants en el programa. La comissió acadèmica serà ratificada i nomenada per l’Escola de Doctorat.

Responsabilitats de la CAPD

 • La definició, l’actualització, la qualitat i la coordinació del programa.
 • La formació de cada doctorand, el progrés de la seua investigació i l’autorització per a la presentació de la seua tesi.

El coordinador del programa de doctorat

En cada programa de doctorat hi ha un coordinador, designat pel rector a petició de la CAPD.

Ha de ser un investigador rellevant, almenys, amb dues tesis doctorals dirigides i dos sexennis d’investigació reconeguts.

El coordinador del programa de doctorat en presideix la comissió acadèmica, vetla pel compliment dels objectius i les línies d’investigació fixades pel programa, i proposa a la comissió acadèmica l’aprovació dels criteris d’admissió i, si escau, dels requisits específics que calga establir segons com s’assenyala en l’article 4 d’aquesta normativa. Així mateix, en col·laboració amb la comissió acadèmica, ha de vetlar pel bon funcionament del programa en tot allò que corresponga al seu desenvolupament acadèmic, qualitat, internacionalització i compliment dels criteris d’excel·lència.

Funcions de la CAPD

 1. Assignar tutor als doctorands admesos en el programa de doctorat (en el moment de la matrícula).
 2. Assignar un director de tesi als doctorands (sis mesos des de la matrícula).
 3. Vetlar perquè tant els tutors com els directors assignats tinguen experiència investigadora acreditada.
 4. Avaluar anualment el pla d’investigació i el document d’activitats del doctorand, juntament amb els informes del tutor i el director de la tesi.
 5. Proposar els avaluadors externs de la tesi.
 6. Proposar els membres dels tribunals de les tesis.
 7. Elaborar anualment l’informe de gestió del programa segons com estableix el sistema de garantia intern de qualitat de la universitat per als títols i els programes de doctorat.
 8. Coordinar la gestió de les sol·licituds d’ajudes públiques o privades al programa, als alumnes i professors/investigadors, destinades al foment del finançament de beques/contractes, mobilitat, internacionalització o excel·lència.
 9. Coordinar l’establiment de convenis específics del programa amb altres institucions i organismes.
 10. Exercir qualssevol altres funcions que puga assignar-li l’Escola de Doctorat.

Assignació de tutor i director

Una vegada admès al programa, al doctorand se li assigna un tutor per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). A més, en un termini de sis mesos des de la matrícula la CAPD li assigna també un director de tesi que pot coincidir amb el tutor o no. En cas que el director pertanga a la UPV, aquest ha d’assumir també les funcions de tutor.

Registre d’activitats i pla d’investigació

Cada doctorand ha de tenir un registre (document) d’activitats en què s’inscriuran totes les activitats d’interès per al desenvolupament del doctorat.

Abans d’acabar el primer any el doctorand ha d’elaborar un pla d’investigació que inclourà, almenys, la metodologia a utilitzar i els objectius que s’hi volen assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per a aconseguir-ho.

De manera anual, la CAPD avalua el pla d’investigació i el registre d’activitats juntament amb els informes emesos pel tutor i el director. L’avaluació positiva és un requisit indispensable per a continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que serà motivada degudament, el doctorand ha de ser avaluat de nou en el termini de sis mesos i, per a fer-ho, ha d’elaborar un nou pla d’investigació. En el supòsit de produir-se una nova avaluació negativa, el doctorand causarà la baixa definitiva en el programa.

Activitats formatives per a estudiants de doctorat

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclou, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d’activitats formatives de caràcter específic i transversal. Cadascuna d’aquestes té una valoració en hores equivalents, de manera que per a la presentació de la tesi doctoral és un requisit indispensable haver superat almenys 600 hores, de les quals almenys el 10 per cent (60 h) corresponen a cursos de formació transversal.

Les activitats formatives de caràcter transversal poden fer-se superant els cursos oferits des de l’Escola de Doctorat. No obstant això, si s’han fet amb anterioritat cursos de formació d’aquest tipus (documentació científica, comunicació científica, metodologies d’investigació...) el doctorand en pot sol·licitar el reconeixement.

Les activitats formatives de caràcter específic són les associades amb el desenvolupament de la tesi doctoral, com ara presentacions en congressos, articles publicats, participació en projectes, estades en altres laboratoris... Cada programa ha definit els criteris propis per a la valoració d’aquestes activitats en la memòria de verificació.

Per a registrar les activitats formatives de caràcter específic el doctorand les ha d’introduir a través de l’aplicació de “gestió tesi” accessible des de la intranet UPV. El director de la tesi ha d’informar sobre aquesta proposta de manera favorable o desfavorable i, en cas positiu, l’ha de valorar en hores equivalents, també des d’aquesta aplicació. Finalment, la Comissió Acadèmica acceptarà o rebutjarà les propostes informades i assignarà una valoració d’hores definitiva, segons els criteris establits en la memòria de verificació del programa.

Els estudiants que es troben cursant crèdits de formació complementària en algun dels programes poden participar en les activitats formatives de caràcter transversal.

Aprovació del tema de la tesi

El tema de la tesi doctoral serà aprovat per la CAPD tenint en compte la proposta del doctorand, acompanyada de l’autorització o l’informe del director de la tesi i tutor.

Garantia de qualitat de la tesi doctoral – Avaluació externa

Amb la finalitat de garantir-ne la qualitat, i amb caràcter previ a la presentació d’aquesta, la tesi ha de ser informada per un nombre d’avaluadors externs.

La CAPD ha de trametre a l’Escola de Doctorat de la universitat, per a estudiar-la i designar-la, una proposta d’avaluadors externs composta per una llista de sis candidats, que han de ser tots doctors amb experiència investigadora acreditada i especialistes reconeguts en el tema de la tesi (ni membres de la UPV ni d’altres centres d’investigació relacionats amb la realització o el desenvolupament de la tesi, ni coautors de publicacions derivades de la tesi).

Juntament amb la proposta d’avaluadors, cal adjuntar el currículum d’aquests i, quan no siga evident, una justificació de l’afinitat dels especialistes amb el tema de la tesi doctoral.

L’Escola de Doctorat designa, entre els proposats, tres avaluadors externs i, no obstant això, pot designar, si cal, avaluadors externs diferents dels proposats. Aquesta designació s’ha de comunicar a la CAPD.

La CAPD, a través de l’Escola de Doctorat, ha de fer arribar als avaluadors externs un exemplar de l’esborrany de la tesi doctoral, el currículum del doctorand, el full d’activitats del doctorand i el model d’informe que han d’emplenar.

En un termini màxim de 30 dies, els avaluadors externs han de trametre a la comissió acadèmica l’informe corresponent, i donar-ne trasllat al doctorand i director de la tesi de les observacions fetes.

Tot el procés es fa telemàticament a través de l’aplicació “Gestió de tesi”.

El tribunal avaluador

La CAPD ha de trametre a l’Escola de Doctorat, per a designar-la, la proposta de tribunal avaluador de la tesi, que ha d’incloure el currículum complet dels membres proposats. Aquesta proposta es pot remetre juntament amb la proposta d’avaluadors externs, però la seua aprovació queda condicionada a l’autorització de la defensa de la tesi per l’Escola de Doctorat.

La proposta de tribunal s’ha d’ajustar a:

 1. Ha d’estar compost per tres titulars i tres suplents, tots doctors i amb experiència investigadora acreditada (màxim un de la UPV o institucions col·laboradores en el programa de doctorat o Escola de Doctorat).
 2. Només un pot haver sigut expert avaluador de la tesi doctoral.
 3. Es concreten els càrrecs de president i secretari del tribunal i els suplents respectius.
 4. Per a ser president es requereix haver dirigit almenys una tesi doctoral.
 5. No hi pot participar el director de la tesi corresponent.
 6. Els informes d’avaluació fets pels experts externs estan a la disposició dels membres del tribunal, des del moment del nomenament.

Atenent la proposta, l’Escola de Doctorat procedirà a la designació dels membres del tribunal (si ho considera oportú pot designar altres doctors diferents dels proposats).

En cas de renúncia per causa justificada d’un membre del tribunal titular, se’n produirà la substitució pel suplent corresponent. En cas de renúncia de titular i suplent d’un determinat càrrec, la CAPD pot autoritzar l’actuació d’un altre suplent per a aquest càrrec.

La CAPD, a través de l’Escola de Doctorat, ha de fer arribar a cadascun dels membres del tribunal un exemplar de la tesi doctoral corresponent, en el termini màxim d’un mes que es comptarà des de la data de la designació.

Cal recordar que tot el procés es fa telemàticament a través de l’aplicació “Gestió de tesi”.


EMAS upv