- -
UPV
 
Activitats formatives de caràcter transversal
Escola de Doctorat Informació general Informació per ALUMNES Activitats formatives Activitats formatives de caràcter transversal  ...

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral ha d’incloure, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d’activitats formatives de caràcter específic i transversal.

Cada programa de doctorat estableix un mínim i un màxim d’hores de caràcter transversal que cal dur a terme. Pots consultar-la en aquesta taula.

Cursos de formació transversal oferits per l’Escola de Doctorat

Les activitats formatives de caràcter transversal es poden fer superant els cursos oferits des de l’Escola de Doctorat. Aquests cursos s’impartiran en línia i no suposaran taxes addicionals a les de matrícula. La inscripció als cursos es farà des de l’aplicació de "Gestió de tesi". L’inici d’aquests cursos en l’actual any acadèmic està programat a partir de gener, i la inscripció estarà oberta entre setembre i desembre.

Els estudiants que estan cursant crèdits de complements de formació dins d’algun dels programes podran participar en les activitats formatives de caràcter transversal.

Reconeixement d’una altra formació transversal rebuda

A més, si l’estudiant ha rebut formació de tipus transversal fora de l’oferta de l’Escola de Doctorat, o ha fet activitats que es puguen considerar equivalents, se’n pot sol·licitar el reconeixement a l’Escola de Doctorat per hores de formació transversal.

La formació o activitats a reconèixer ha de complir els requisits següents:

 • Que la formació a reconèixer s’haja desenvolupat durant el període de desenvolupament del doctorat, o almenys tinga nivell de postgrau.
 • Que la formació a reconèixer no forme part dels crèdits utilitzats com a requisits d’accés als estudis de doctorat.
 • Que la formació tinga caràcter transversal en recerca, com per exemple les temàtiques:
  • Divulgació i comunicació científica
  • Documentació científica
  • Ètica en la recerca
  • Carrera investigadora
  • Protecció dels resultats de recerca
  • Transferència de coneixement
  • Metodologies per a la recerca
  • Emprenedoria

A tall d’exemple, no es tindran en compte cursos de formació en idiomes, eines ofimàtiques, formació específica relacionada amb tesi o formació de titulacions de grau o equivalents, ni experiència professional.

La sol·licitud de reconeixement es farà des de la Intranet UPV de l'estudiant. En fer la sol·licitud es deurà aportar un certificat justificatiu de l'activitat i del contingut de la mateixa. En aquests casos es reconeixerà com a màxim el total d'hores mínim exigit pel programa de doctorat del sol·licitant. A més, quan l'activitat es reconegui per la seva equivalència amb un dels cursos oferts des de l'Escola de Doctorat, es reconeixerà com a màxim el total d'hores d'aquest curs.

Quan es reconeguen activitats formatives de caràcter transversal que no tinguen un certificat d’avaluació (només certificat de participació), el reconeixement es farà pel 50% de les hores justificades.

Per participació en l’organització de congressos es reconeixerà un 10% de les hores dedicades, fins a un màxim de 20 hores (independentment del nombre d’esdeveniments en què s’haja participat), i reconeixent 5 hores si no s’especifiquen hores en el certificat.

La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat va determinar al setembre de 2016:

 • Delegat d'Estudiants de Doctorat: fins a 15 hores transversals
 • Vicedelegats, secretaris, coordinadors, representants en el Comité de direcció i representants en el Claustre: fins a 5 hores
 • Delegat de Programa: fins a 5 hores
 • Representant en la Comissió Permanent: fins a 15 hores transversal

La Comissió Permanent de l'Escola de Doctorat va determinar en sessió celebrada el 5 de juny de 2019, que l'activitat com Revisor de revistes indexades en bases de dades reconegudes, es reconeixerà per 5 hores per cada article revisat, amb un màxim a reconèixer de 20 hores per aquest concepte.


EMAS upv