- -
UPV
 
Verificació de la documentació corresponent a titulacions presentades com a requisits d’accés a un programa de doctorat
Escola de Doctorat Preinscripció y matrícula Matrícula Verificació de la documentació corresponent a titulacions presentades com a requisits d’accés a un programa de doctorat  ...

Els documents que s’aporten com a justificació dels requisits d’accés a un programa de doctorat s’han de verificar pels serveis administratius de l’Escola de Doctorat.

Es pugen als servidors digitalitzacions de documents. Aquestes digitalitzacions tenen el valor de CÒPIES, que s’han de verificar posteriorment, mitjançant la comprovació que aquestes corresponen a originals expedits per centres universitaris autoritzats.

Aquesta verificació es pot fer mitjançant diverses fórmules:

  1. Presentació física a les oficines de l’Escola de Doctorat dels originals per confrontar-ne les còpies. Comprovació que les còpies aportades són fidels als originals
  2. Presentació de documents (originals o còpies) verificables mitjançant servidors WEB oficials, bé pel número de registre, o que continguen signatures digitals.
  3. Remissió de còpies físiques (paper) que s’hagen verificat (acarat) mitjançant notaria, amb signatura i segell original de notari col·legiat (espanyol o no).

Si es tracta de títols expedits fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, els originals o les còpies han d’estar legalitzades, bé mitjançant la postil·la de la Haia, bé mitjançant via diplomàtica.


EMAS upv