- -
UPV
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa

Els requisits generals d'accés al doctorat, que són els següents, s'estableixen segons el RD 99/2011, de 28 de gener (http://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/635250normalv.html ).

Criteris d'admissió:

El programa de doctorat és organitzat, dissenyat, coordinat i supervisat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) responsable de la seua definició, actualització i qualitat, com també de les activitats de formació i recerca dels doctorands i doctorandes. La CAPD estarà constituïda per personal docent/investigador vinculat al programa de doctorat, tal com estableix el Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat (RRIED), aprovat en Consell de Govern de 28 de maig de 2015, i la Normativa d'estudis de doctorat de la UPV, aprovada en Consell de Govern de 25 d'abril de 2013. La totalitat de membres ha de complir els requisits establits en el Reial decret 99/2011, que regula els estudis de doctorat (han de tenir almenys un sexenni de recerca reconegut i almenys una tesi dirigida en els últims cinc anys). El nombre de membres de la comissió acadèmica (entre 5 i 10, a més de qui coordina) serà definit d’acord amb el nombre de doctorandes i doctorands del programa. El procés d'elecció de la comissió acadèmica serà coordinat per l'Escola de Doctorat, escoltades les propostes fetes per les estructures d'investigació participants en el programa. La comissió acadèmica serà ratificada i nomenada per l'Escola de Doctorat. La renovació de les CAPD es durà a terme cada quatre anys, tal com estableix el RRIED. El text detallat del Reglament de règim intern de l'Escola de Doctorat (RRIED) es troba en l’enllaç següent:

https://www.upv.es/entidades/EDOCTORADO/info/394732normalv.html

És la CAPD qui vetla pel compliment dels criteris d'admissió al programa i és la responsable de la seua valoració, tenint en compte els aspectes següents:

1. Titulació acadèmica: poden accedir al programa preferentment les persones titulades universitàries espanyoles o estrangeres amb formació en ciència o tecnologia relacionada amb l'entorn marí o costaner.

2. Formació de postgrau: cal acreditar haver superat almenys 60 crèdits de formació de postgrau (màster), preferentment en l'àmbit de ciència o tecnologia, que siga aplicable a les àrees o línies d'investigació en entorns marítims o costaners, sempre que la formació corresponga a un mínim de 300 ECTS.

3. Expedient acadèmic: s'ha d'aportar l'expedient acadèmic, tant de grau com de postgrau, perquè el valore la CAPD.

La CAPD del programa és la responsable d'avaluar l'admissió de l’alumnat aplicant un índex de valoració (IV) en una escala de 0 a 100 punts. Pot accedir al programa de doctorat qui supere un IV ≥ 60 punts. L'IV es calcula segons la ponderació següent sobre els aspectes anteriors:

1. Titulació acadèmica: 50%

2. Formació de postgrau o equivalent: 30%

3. Expedient acadèmic: 20%

L'IV es calcula segons s'indica en els supòsits següents:

Supòsit a):

Per al càlcul de l'IV s'aplica l’equació següent, sent requisit haver cursat prèviament almenys 60 crèdits de nivell de màster universitari:

IV=20*E + 30*T + 50*M

Sent E el factor de ponderació de l'expedient acadèmic del total dels estudis (de grau i postgrau), considerant la nota mitjana global en escala normalitzada de 0 a 1, T el factor de ponderació del títol de grau i M el factor de ponderació de la formació de postgrau. A continuació es presenten els valors que poden prendre els factors T i M:

Formació de grau:

  • Té un valor T=1 aquell grau que té una relació directa amb alguna de les línies incloses en el programa de doctorat, és a dir, almenys el 80% dels crèdits obligatoris del grau han d’estar relacionades amb el programa de doctorat (inclòs el tema del treball final de grau). Alguns exemples són: Grau en Ciències Ambientals; Grau en Biotecnologia; Grau en Ciències del Mar; Grau en Biologia; Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural; Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural; Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge; Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials; Grau en Tecnologies Interactives; Grau en Enginyeria Química, i Grau en Física.
  • El valor de T per a la resta de graus dependrà de la relació de les assignatures cursades en el grau amb la línia d'investigació del programa de doctorat a la qual s'opta (valoració prèvia per la CAPD). En aquest cas, T pot variar entre 0 i 0,9.

Formació de postgrau:

  • Té un valor M=1 aquell màster que té una relació directa amb alguna de les línies incloses en el programa de doctorat (entre el 100% i el 80% dels crèdits cursats en el màster, inclòs el tema del treball final de màster, ha d'estar relacionat amb la línia d'investigació). Alguns exemples són: Màster en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners; Màster en Enginyeria Acústica; Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics; Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions, i Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient.
  • Té un valor M=0,75 el màster el contingut del qual presente entre un 65% i menys del 80% d'afinitat amb el contingut del màster, d'afinitat amb les línies d'investigació abordades pel programa de doctorat (valoració prèvia per la CAPD). Alguns exemples són: Màster en Aqüicultura, Màster Universitari en Producció Animal i Màster Universitari en Enginyeria Ambiental.
  • Té un valor M=0,5 el màster el contingut del qual presente entre el 50% i menys del 65% d'afinitat amb les línies d'investigació abordades pel programa de doctorat (valoració prèvia per la CAPD). Alguns exemples són: Màster Universitari en Sensors per a Aplicacions Industrials; Màster Universitari en Investigació Matemàtica, i Màster Universitari en Enginyeria d'Anàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions.

Només l’alumnat que complisca una valoració M = 1 estaria exempt de cursar complements de formació, i podria accedir directament al programa de doctorat. En cas contrari, segons la formació del postgrau aportada, la CAPD determinarà els complements de formació.

Sent M el factor de ponderació del màster aportat per a l'ingrés, amb les línies de recerca abordades pel programa de doctorat (valoració prèvia per la CAPD).

Els continguts dels complements de formació que es realitzaran són d’acord amb els perfils d'ingrés. Aquests són recomanats per la CAPD tenint en compte les febleses formatives de l'estudiant. Els complements de formació s’adquireixen utilitzant l'oferta acadèmica de postgrau de la Universitat, en particular, del Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners, o del Màster Universitari en Enginyeria Acústica.

- Supòsit b):

En el cas de no haver cursat prèviament crèdits de nivell de màster i estar en possessió d'un títol oficial espanyol de grau d'almenys 300 crèdits ECTS, s'aplica l’equació següent:

IV = 20*E + 80*T

Sent E el factor de ponderació de l'expedient acadèmic dels estudis de grau considerant la nota mitjana global en escala normalitzada de 0 a 1, i T el factor de ponderació del títol de grau, el valor del qual ve donat segons la llista per al supòsit anterior, i s'especifica de nou a continuació:

  • Té un valor T=1 aquell grau que té una relació directa amb alguna de les línies incloses en el programa de doctorat, és a dir, que almenys el 80% dels crèdits obligatoris del grau, estiguen relacionades amb el programa de doctorat (inclòs el tema del treball final de grau).
  • El valor de T per a la resta de graus dependrà de la relació de les assignatures cursades en el grau amb la línia d'investigació del programa de doctorat a la qual s'opta (valoració prèvia per la CAPD). En aquest cas, T pot variar entre 0 i 0,9.

Les persones a qui es valore sota aquest supòsit han de cursar complements de formació amb caràcter obligatori. Igual que per al supòsit anterior, aquests complements de formació s’adquireixen a través de l'oferta formativa del Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners, o del Màster Universitari en Enginyeria Acústica. Segons la formació prèvia, han de cursar fins a un màxim de 15 ECTS entre les assignatures del màster indicat. Totes les assignatures d'aquests màsters estan relacionades amb les temàtiques de les línies d'investigació del programa de doctorat i són, per tant, coherents amb l'àmbit científic del programa.

A les persones titulades de grau nacionals o estrangeres que hagen obtingut un màster en els àmbits de ciència i/o tecnologia marina o costanera, amb una intensitat mínima equivalent a 60 ECTS, s'apliquen els mateixos criteris d'accés descrits amb anterioritat i han de realitzar complements de formació per a adquirir aquestes competències d’acord amb el valor M estimat per la CAPD.

En el cas que l'estudiant procedisca d'altres programes oficials de postgrau o d'altres estudis amb un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari, la CAPD avaluarà l'afinitat de les competències adquirides amb les competències previstes en els màsters esmentats. En aquests casos, la CAPD realitza un informe on es reflecteix, quan cal, la necessitat que l'alumne o alumna curse algunes matèries dels màsters especificats, segons els criteris que posteriorment s'estableixen. Així mateix, es farà una llista del conjunt de línies d'investigació del programa en les quals la doctoranda o doctorand pot participar.

El nombre d'ECTS i els continguts, sistemes d'avaluació i resultats d'aprenentatge de cadascuna de les matèries objecte dels màsters associats al programa de doctorat s'inclouen en les respectives guies docents, que estan disponibles en la pàgina web. Es pot accedir a aquesta informació a través de l'enllaç:http://www.upv.es/estudios/master/index-va.html

Les llengües emprades en el programa de doctorat són principalment tres: l'espanyol, el valencià i l'anglès.

Els nivells recomanats d'aquestes, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües, són: C1 per a l'espanyol, C1 per al valencià i B2 per a l'anglès.

Estudiants amb necessitats educatives específiques

La Fundació CEDAT (Fundació Centre d'Estudis per al Desenvolupament d'Ajudes Tècniques i Sistemes per a la Integració Sociolaboral de Persones Discapacitades) de la Comunitat Valenciana (http://www.upv.es/entidades/CAD/index-va.html) treballa en matèria discapacitat amb la Universitat Politècnica de València des de 1994. La Fundació pretén normalitzar i donar resposta a les necessitats plantejades per a la integració en el marc universitari i, en general, en la vida quotidiana de les persones amb discapacitat, a fi de facilitar en la mesura que siga possible l'accés als diferents recursos disponibles. A la Universitat Politècnica de València hi ha el Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat, que té les funcions següents:

- Assessorament a nivell universitari per a alumnes amb discapacitat.

- Desenvolupament de plans personalitzats d'atenció.

- Realització d’accions de formació i sensibilització dirigides a la comunitat universitària.

- Desenvolupament d’experiències d'ocupació amb persones amb discapacitat que faciliten la seua posterior inserció laboral.

- Es proporciona a l'estudiant informació sobre la normativa en vigor a la UPV per a estudiants amb discapacitat: exempció de taxes, reserva de plaça, permanència, beques, cursos de formació, pràctiques, així com l'avaluació de les seues necessitats educatives específiques derivades de la condició de discapacitat, per a procedir a les adaptacions curriculars pertinents en la seua etapa acadèmica.

- Es disposa d'una sèrie de recursos (gravadores, programes de reconeixement de veu, emissores de freqüència modulada) que es poden utilitzar al llarg de tot el curs acadèmic, i hi ha convocatòries específiques per a la petició d’aquests.

- Formació a estudiants sobre nocions bàsiques de discapacitat per a poder dur a terme accions de voluntariat, on l’estudiantat voluntari ajuda l’estudiantat amb discapacitat en diverses accions, que contribueixen a sensibilitzar la resta de la comunitat universitària sobre les necessitats de les persones amb discapacitat.

- En referència al personal docent i investigador, proporciona assessorament i informació sobre les necessitats educatives especials de l’alumnat amb diversitat funcional i les seues circumstàncies singulars en el dia a dia de la vida universitària, com també sobre les mesures i adaptacions necessàries que li permeten accedir als estudis i desenvolupar-los en igualtat de condicions que a la resta de companys i companyes.

La CAPD arbitrarà les mesures oportunes per a establir, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que fins i tot consideraran la possibilitat d'adaptacions curriculars específiques. Amb aquesta finalitat, treballarà estretament amb el Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat de la Universitat Politècnica de València (http://www.upv.es/entidades/CAD/infoweb/cad/info/504701normalv.html)


EMAS upv