- -
UPV
 
Objectius, perfil d'ingrés i perfil d'eixida

Objectius

El Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Marina i Costanera té per objectiu la formació de doctors i doctores amb formació investigadora en diferents aspectes científics i tecnològics rellevants en la gestió efectiva i sostenible de zones marines i costaneres, adquirida en el context de diferents línies de recerca en l'àmbit de l'aplicació de diferents avanços científics i tecnològics en aquests entorns, per a promoure l'avanç de nous procediments, metodologies i tècniques que permeten una millor gestió de l'entorn litoral i del medi marítim, considerant tant aspectes sociològics, ecològics i ambientals, com d'eficiència en la gestió de recursos.

Perfil d’ingrés recomanat

El perfil d'ingrés recomanat és que l'estudiant haja cursat un màster universitari amb itinerari investigador on s'adquirisquen coneixements sobre temes d'aplicabilitat en entorns pròxims a la costa o subaquàtics, sent els següents els inclosos específicament en el programa de doctorat:

1) Tecnologia electrònica, ciències de la computació i tecnologies de la informació i les comunicacions aplicades a l'avanç de la ciència i tecnologia aplicades a l'entorn marí i costaner.

2) Mètodes de preses de mesures, mètodes matemàtics, simulació i modelatge de sistemes marins i costaners.

3) Oceanografia, ciència pesquera i modelatge d'hàbitats.

4) Enginyeria acústica aplicada al medi marí i costaner.

Per a aquest perfil fem referència, en primer lloc, a aquells màsters de tall generalista el pla d'estudis dels quals abasta matèries diverses pròpies de la ciència i tecnologia que puguen ser aplicables a les zones marines o costaneres. Així mateix, té cabuda dins del perfil d'ingrés recomanat tot aquell alumnat que haja cursat estudis de màster amb itinerari investigador orientats cap a temes relacionats amb les línies de recerca oferides en el programa de doctorat, tal com s'indiquen específicament a continuació:

1) Dispositius electrònics, xarxes telemàtiques i tècniques d'intel·ligència artificial per a monitoratge d'entorns marins i costaners · Xarxes multimèdia per al monitoratge de l'entorn rural costaner i marí · Aplicació de tècniques d'intel·ligència artificial per a la predicció del comportament i la previsió de recursos en entorns rurals costaners i marins · Xarxes sense fil per al monitoratge de l'entorn rural costaner i subaquàtic · Dispositius electrònics per al monitoratge de l'entorn.

2) Metodologies d'observació i modelatge d'ecosistemes marins · Estimació i seguiment de biomassa marina mitjançant tècniques acústiques actives i òptiques · Models estadístics, biomètrics i de creixement d'espècies aqüícoles · Teledetecció i acústica passiva per a l'estimació de poblacions i la distribució espacial de vertebrats marins, i efectes del soroll submarí.

3) Oceanografia, gestió pesquera i modelatge d'hàbitats fluvials · Socioantropologia de la pesca · Gestió pesquera · Avaluació i seguiment ambiental d'ecosistemes marins i costaners · Modelatge d'hàbitats fluvials, ecohidràulica i ecohidrologia per a l'estimació de cabals ecològics i l’adaptació al canvi climàtic.

4) Nous materials per al control del camp acústic, i simulació acústica, amb aplicació al medi ambient marí i costaner · Oceanografia física · Materials tècnics ecoinnovadors multifuncionals per a entorns litorals i marítims · Metamaterials per al control del camp acústic en zones marines i costaneres · Mètodes numèrics de simulació en acústica aplicada al medi ambient.

El perfil d'ingrés recomanat és aquell en el qual l'estudiant ha cursat en el màster més del 80% dels crèdits relacionats amb una o diverses àrees del programa de doctorat (inclòs el treball final de màster).

Sense ànim d'exhaustivitat, atesa l'enorme varietat d'estudis de màster existents en el mercat que responen a l'anterior descripció, es consideren com a perfils d'ingrés recomanats les titulacions en màsters les competències dels quals siguen similars a les dels següents títols de la UPV:

· Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners

· Màster Universitari en Enginyeria Acústica

· Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics

· Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions

· Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Per tant, l'alumnat que haja finalitzat algun d'aquests màsters, tindrà accés directe al programa de doctorat sense que haja de cursar crèdits complementaris.

Hem de ressaltar el caràcter recomanat del perfil de l’estudiantat del Màster en Enginyeria Acústica. Així com el desenvolupament de les teories i de la tecnologia d'ús de les ones electromagnètiques (OEM) suposa una revolució tecnològica en el segle XX, que permet la comunicació i detecció a distància en l'atmosfera i l'espai, són les ones acústiques les que compleixen aquest paper en el medi marí. Les OEM (com la llum) a penes es transmeten unes desenes de metres en el millor dels casos, i les espècies marines han evolucionat en la percepció i emissió acústica en les seues relacions ecosistèmiques. Hi ha una preocupació creixent per l'efecte que sobre la salut del medi ambient marí exerceix la cada vegada major contaminació acústica submarina, introduïda principalment per la navegació i altres activitats humanes. Així s'ha reflectit en la Directiva europea sobre estratègia marina, que ha designat com un dels descriptors del bon estat ambiental l'energia abocada al medi marí, amb especial èmfasi en l'energia acústica o soroll submarí. A més, hem mimetitzat les tècniques emprades pels mamífers marins i altres espècies desenvolupant tècniques acústiques de detecció, posicionament i mesura. Ecosondes i sonars permeten la navegació o detecció de bancs de pesca o de submarins. Tots els sistemes de navegació submarina i posicionament de vehicles autònoms són sistemes acústics. També els sistemes de comunicació (mòdems acústics o de telecomandament) a dispositius científics o d'ús industrial en plataformes, gasoductes o cablejats submarins. Així mateix, gran part dels instruments científics oceanogràfics utilitzen tècniques acústiques, com els perfiladors de corrent per efecte Doppler, o la tomografia acústica submarina per a estudis de la influència del canvi climàtic en la salinitat i temperatura de grans masses d'aigua. És per això que en els programes d'estudis de ciències del mar està sempre present la matèria d'acústica submarina. Així, en el Màster d'Enginyeria Acústica de la UPV s'imparteix l'assignatura d'Acústica Submarina, complementada amb les d'Ultrasons i Sistemes Electroacústics, en les quals s'emfatitza el rang de freqüència dels senyals acústics de major ús per la tecnologia submarina, i l'ús i el disseny dels transductors piezoelèctrics d'aquest àmbit.

Perfil d’ingrés afins

Hi ha altres màsters els continguts dels quals poden ser aplicables a l'entorn marí i costaner. Per tant, sempre que la línia de recerca elegida per l'estudiant de doctorat englobe coneixements del màster prèviament cursat i estiga clarament emmarcada dins de les línies d'investigació del programa de doctorat, es podrà considerar afí. Es consideren dos perfils d'ingrés afins: perfil d'ingrés afí nivell 1 i perfil d'ingrés afí nivell 2.

- Perfil d'ingrés afí nivell 1: l'alumnat enquadrat en aquest perfil ha d'abordar la realització de 9 crèdits ECTS en complements de formació, a fi d'adquirir les competències metodològiques i instrumentals bàsiques per a desenvolupar la investigació en entorns marins i costaners. Aquests complements de formació estan detallats en l'apartat de complements de formació. Alguns exemples dels màsters impartits dins de la UPV que donen lloc a alumnes amb aquest perfil són: Màster en Aqüicultura, Màster Universitari en Producció Animal i Màster Universitari en Enginyeria Ambiental. Aquests màsters són els mateixos exemples que els utilitzats per a obtenir el valor M=0,75 en l'índex de valoració (IV), que s'utilitza en l'apartat 3 (apartat següent).

- Perfil d'ingrés afí nivell 2: tenint en compte del caràcter cada vegada més interdisciplinari de la recerca, i prenent especialment en compte que algunes de les línies del programa poden ser abordades per especialistes de diversos camps d'especialització, no es pot descartar que puguen interessar-se pel programa, i puguen tenir cabuda en aquest, persones candidates al doctorat que, fins i tot complint els requisits legals d'accés, tinguen una formació que no correspon a perfils relacionats amb l'entorn marí i costaner. En aquests casos, se les pot admetre sempre que aborden la realització de 15 crèdits ECTS en complements de formació, a fi d'adquirir les competències metodològiques i instrumentals bàsiques per a desenvolupar la recerca en entorns marins i costaners. Alguns exemples dels màsters impartits dins de la UPV que donen lloc a alumnes amb aquest perfil són: Màster Universitari en Sensors per a Aplicacions Industrials; Màster Universitari en Investigació Matemàtica, i Màster Universitari en Enginyeria d'Anàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions. Aquests màsters són els mateixos exemples que els utilitzats per a l'obtenir el valor M=0,50 en l'índex de valoració (IV), que s'utilitza en l'apartat 3 (apartat següent).

Perfil de la titulació

Doctorat en Ciència i Tecnologia Marina i Costanera


EMAS upv