- -
UPV
 
Activitats formatives Específiques i Transversals

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclourà, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d'activitats formatives de caràcter específic i transversal.

Cada activitat formativa té una valoració en hores equivalents. L'alumne de doctorat haurà d'obtenir un mínim de 600 hores equivalents en el desenvolupament de les diferents activitats formatives per poder presentar la tesi, de les quals almenys el 10 per cent (60 hores) correspondran a cursos de formació de caràcter transversal.

La valoració en hores equivalents de cada tipus d'activitat, així com la valoració màxima reconeguda, han estat fixades per la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat per als seus alumnes.

Bloc Min. Máx. Hores per activitat (máx.)
Transversals 60 300

Específiques

Elaboració de comunicacions i participació en congressos nacionals i internacionals 100 Nacional (màxim): Assistència 5h, Póster 15h, Comunicació oral 25h y Ponència-revisió 75h;
Internacional (màxim): Assistència 10h, Póster 25h, Comunicació oral 50h y Ponència-revisió 100h;
Estades en centres i investigació o empreses 0 300 Máx 100 x mes
Elaboració de publicacions científiques i de divulgació (revistes, llibres…) corresponents en la seua tesi doctoral 0 300 Revistas indexadas: máx 100h
Revistas no indexadas: máx 50h
Libros completos: máx 150h
Capítulos de libros: máx 100h
Participació activa en projectes R+D competitius o contractes d’investigació amb empreses en el desenvolupament de la seua tesi doctoral 0 100 Máx 50 x año
Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d’estiu…) d’interès per a la seua formació a criteri de la Comissió de doctorat del programa 0 200
Impartició de cursos (seminaris, tutorials, escoles d’estiu…) d’interès per a la seua formació a criteri de la Comissió de doctorat del programa 0 30 Máx 15
Participació en la creació de productes relacionats amb la tesi doctoral (patents, copyrights…) 0 100 Máx 1hx1h

Activitats formatives de caràcter transversal


EMAS upv