- -
UPV
 
Objectius, perfil d'ingrés i perfil d'eixida

Objectius

El programa de doctorat en Ciència i Tecnologia i Gestió de la Producció Animal té com a objectiu formar doctors que puguen liderar tasques de recerca, tant de caràcter bàsic com aplicat, en centres de recerca i en empreses en qualsevol de les àrees de desenvolupament de la producció ramadera i aqüícola:

  • Alimentació, requeriments, valoració de matèries primeres i de subproductes i estratègies d’alimentació
  • Genètica de la prolificitat, del creixement i la qualitat de la carn, desenvolupament de línies i avaluació
  • Reproducció, fisiologia i tecnologia reproductiva
  • Sistemes i tecnologia de la producció
  • Qualitat i seguretat alimentària
  • Avaluació i gestió ambiental

Per a dur-ho a terme, el programa disposa d’un gran grup de doctors que abasten quasi la totalitat de les diferents àrees que componen el sector. La major part dels professionals pertanyen al Departament de Ciència Animal (DCA), integrats en l’Institut de Ciència i Tecnologia Animal (ICTA), el Centre d’Aqüicultura i Medi Ambient (ACUMA) i l’Institut de Gestió Integrada de Zones Costaneres. Hi participen de manera activa doctors de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA-CITA) a través d’un conveni subscrit amb l’ICTA.

Perfil d’ingrés

L’estudiant que ingressa en el programa de doctorat ha de complir les condicions que marca el RD 99/2011, de 28 de gener. Quant als requisits del programa, poden accedir-hi els titulats espanyols o estrangers amb formació en enginyeria/ciència agronòmica, agroalimentària, biologia, bioquímica, biotecnologia, farmàcia, química, ciències del mar, ciències ambientals i veterinària. En el cas dels graus es valora positivament haver cursat el màsters universitaris de Producció Animal, d’Aqüicultura i, de Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció que imparteix el Departament de Ciència Animal. No obstant això, la comissió acadèmica valora altres perfils l’admissió dels quals estaria supeditada a la realització d’un nombre variable de complements formatius.

Perfil d’eixida

Quant al perfil en finalitzar, es tracta d’un doctor o professional especialitzat en una o més àrees definides en els objectius i que ha adquirit, a més, les competències relatives a la interpretació i l’anàlisi de resultats i la difusió a través de la redacció i presentació de diferents treballs (comunicacions a congressos, articles en revistes especialitzades, llibres o capítols de llibre, patents...).


EMAS upv