- -
UPV
 
Objectius, perfil d'ingrés i perfil d'eixida

Objectius

L’objectiu bàsic del programa de doctorat en Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport és la formació d’investigadors amb coneixements específics en temes relacionats amb els sistemes propulsius en els mitjans de transport, i dotats de criteris i metodologies que permeten obtenir plantes motrius més eficients i més respectuoses amb el medi ambient. Com a aspectes amb un major potencial de desenvolupament del coneixement es poden esmentar la reducció de consum de combustible (i per tant de les emissions de diòxid de carboni), la reducció de les emissions gasoses contaminants, la reducció de les emissions de partícules, i la reducció de l’impacte acústic ambiental. És obvi, per tant, que, pels continguts tractats i les destreses que han d’adquirir els estudiants, el programa també té una relació estreta amb els àmbits de l’energia i del medi ambient.

Perfil d’ingrés

Es consideren dos perfils bàsics de sol·licitants:

  • Sol·licitants que tenen un títol de màster o equivalents que habiliten per a l’exercici de les professions d’enginyer industrial o enginyer aeronàutic, o que hagen cursat el màster universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius per la Universitat Politècnica de València (codi de títol 4310980). En aquests casos, no fan falta complements de formació.
  • Sol·licitants que tenen qualsevol títol de màster o equivalent, diferent dels enumerats en el punt anterior. En aquest cas, després de l’admissió es definirà de manera personalitzada la relació d’assignatures que s’han de cursar dins de les incloses en el pla d’estudis del màster universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius per la Universitat Politècnica de València (codi de títol 4310980).

Perfil d’eixida

Doctors amb una formació sòlida en termofluidodinàmica i en metodologies de recerca, ja siga experimentals o computacionals, que es puguen integrar en centres de recerca i en laboratoris de R+D industrials per a continuar contribuint a l’assoliment dels objectius del programa i, en particular, al desenvolupament d’una mobilitat sostenible.


EMAS upv