- -
UPV
 
Requisits i criteris específics d'admissió al programa

Es consideren dos perfils bàsics de sol·licitants:

 1. 1. Sol·licitants que tinguen algun dels títols de màster següents, o títols acceptats com a equivalents en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior:
  • Qui complisca els requisits establits en l’Ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer (BOE de 18 de febrer del 2009), per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer industrial.
  • Qui complisca els requisits establits en l’Ordre CIN/312/2009, de 9 de febrer (BOE de 18 de febrer del 2009), per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyer aeronàutic.
  • Màster universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius per la Universitat Politècnica de València (codi de títol 4310980), el caràcter oficial del qual, i la inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols, s’estableix en la Resolució de 9 de febrer del 2010, de la Secretaria General d’Universitats, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 22 de gener del 2010 (BOE de 26 de febrer del 2010), d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 1393/2007, i el pla d’estudis del quals es va publicar per Resolució de 26 de novembre del 2010, de la Universitat Politècnica de València (BOE de 28 de gener del 2011).
 2. 2. Sol·licitants amb qualsevol títol de màster o equivalent, diferent dels enumerats en el punt anterior.

Valoració dels mèrits aportats

El barem, definit sobre un màxim de 100 punts, s’estableix conformement als criteris següents i les puntuacions màximes corresponents:

 • Afinitat amb el programa (màxim 25 punts):
  • Perfil d’ingrés 1 (màster universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius per la Universitat Politècnica de València, i els màsters que complisquen els requisits establits en les ordres CIN/311/2009 i CIN/312/2009, i equivalents en l’EEES): 25 punts
  • Perfil d’ingrés 2 (altres titulacions):
   • Titulacions en altres enginyeries i en disciplines científiques afins al programa (matemàtiques, física, química, computació, etc.): 10 punts
   • Altres titulacions no afins: 0 punts
 • Expedient acadèmic (màxim 60 punts)
 • Qualitat i pertinència de la tesina final de màster o equivalent (màxim 15 punts)

EMAS upv