- -
UPV
 
Tarifes del Servei de Préstec Interbibliotecari - Usuaris UPV

Usuaris autoritzats de la Universitat

Profesors, investigadors, becaris, doctorands, personal d'administració y serveis de la UPV, i altres degudament autoritzats pel responsable d'un centre de cost, i que hagen sigut donats d' alta en l'aplicació de gestió de préstec interbibliotecari.Proveïdor Concepte Importe
Fons de la UPV Còpies (fins 40 pàgines) 0 €
Cada bloc addicional de 10 pàgs 0 €
Préstec d'originals -
Proveïdors espanyols Còpies (fins 40 pàgines) 5 € + IVA
Cada bloc addicional de 10 pàgs 1 € + IVA
Préstec d'originals 8 €
SUBITO Còpies 6 € + IVA
Còpies amb copyright 12 € + IVA
Préstec d'originals 13 €
TIB Hannover Còpies 7,5 € + IVA
Préstec d'originals 13 € + IVA
Altres Còpies 30 € + IVA
Préstec d'originals 40 €

L'IVA aplicat en les còpies serà el de tipus general vigent en el moment en què els nostres proveïdors emeten la factura.
EMAS upv