- -
UPV
 
Víctimes de Violència de Genere

Aquelles alumnes víctimes d'actes de violència de gènere, que acrediten esta condició per mitjà de qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1, 9.2 i 9.3 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'Àmbit de la Comunidat Valenciana, així com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys, gaudiren d'exempció total del pagament de les taxes."

La documentació acreditativa haurà de ser pujada a través de la Intranet de l'alumne, apartat Secretària Virtual/ Documentació de matrícula. Posteriorment, hauràs de presentar els originals corresponents en la Secretària del teu centre d'estudis perquè puguen ser validats. Consulta en l'apartat “Informació específica del teu centre d'estudis”, en aquest mateix sobre virtual, com, quan i on has d'aportar aquests documents originals.

La temporalitat de víctima de violència de gènere quedarà limitada al període d'execució de::

- Orde de protecció a favor de la víctima, mentre estiga en vigor.
- Informe del Ministeri Fiscal que indique que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicte orde de protecció.
- Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferm, amb validesa per a la duració de les mesures de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.

EMAS upv