- -
UPV
 
Sobre reconocimiento de créditos

 

Si eres alumne d'una titulació de Grau i sol·licitaràs reconeixement de crèdits per estudis previs cursats, podràs fer-ho per mitjà d'una sol·licitud electrònica que tindrás accessible en el teu intranet en el termini del 15 de juliol al 4 de setembre del 2019 (després de formalitzar matrícula).

Quan amb caràcter excepcional la matrícula la realitzes després d'esta data, podran sol·licitar-se reconeixement des del moment de la matrícula durant un termini de 10 dies.

A través de la pàgina web del Servici d'Alumnat www.upv.es/alumnat (i accedint a Alumnes de grau > Serveis) pots trobar més informació en el següent enllaç o directament en l'apartat de Reconeixement de Crèdits:

- Transferència i reconeixement de crèdits, convalidacions i adaptacions en els estudis oficials de la UPV. Esta carpeta conté per exemple un document amb les respostes a les a les preguntes més freqüents sobre reconeixement de crèdits (com i quan se sol·liciten els reconeixements; quins requisits han de complir els mèrits aportats; quina documentació cal presentar...), també conté tres enllaços per a consultar si hi ha precedents (regles de reconeixement ja aprovades amb anterioritat) per als que s'adapten des de  la titulació en extinció al grau que ho substituïx, per als que sol·liciten reconeixement des d'altres titulacions universitàries i per als que sol·liciten reconeixements des de Cicles Formatius de Formació Professional.

Es recorda que per a l'obtenció d'un títol de Grau o Màster Universitari per la UPV requerirà la superació en aquest títol d'un nombre mínim de crèdits, exclòs el Treball Fi de Grau o de Màster, igual al major de 30 **ECTS o el 25% de la totalitat dels crèdits de la titulació.

S'exceptuen del compliment del requisit assenyalat en el paràgraf anterior:

* Els estudiants adaptats de les titulacions que s'extingeixen al corresponent títol de grau o màster que es pretén obtenir.

* Els titulats de primer cicle que realitzen el curs d'adaptació específic a grau.


* Els titulats de primer i segon cicle de la Universitat Politècnica de València que accedisquen a un títol de grau.


Podran exceptuar-se del requisit assenyalat en el primer paràgraf els estudiants admesos per continuació d'estudis, per acord de l'òrgan competent per al reconeixement de crèdits, a proposta de la Comissió Acadèmica del grau que pretenen cursar

 


EMAS upv