- -
UPV
 
Què pague en la meua matrícula?

 Els conceptes que abones en la matrícula són:

  • Assegurança escolar obligatòria, per a alumnes menors de 28 anys. Serà condició indispensable que els estudiants estrangers menors de 28 anys que no procedisquen d'estats membres de la Unió Europea, l'espai econòmic europeu o Suïssa acrediten documentalment la seua situació de residència legal a Espanya als efectes de poder estar inclosos dins del camp d'aplicació de l'assegurança escolar.
  • Carnet universitari (en el cas que siga necessària la renovació).
  • Activitat docent, o crèdits matriculats.
  • A més, si sol·licites reconeixement o transferència de crèdits abonaràs el 25% dels crèdits reconeguts o transferits, excepte si els crèdits reconeguts tenen caràcter bàsic en la titulació d'origen, per estudis universitaris no finalitzats realitzats en la mateixa universitat i adscrits a la mateixa branca de coneixement que la titulació en la qual es duga a terme el reconeixement de crèdits. Aquesta exempció s'aplica en un únic canvi de titulació i en un únic sentit, no sent aplicable si es torna a la titulació en la qual va realitzar matrícula inicialment. Si el reconeixement de crèdits es realitza sobre la base d'experiència laboral o professional, abonaràs el 100% del preu públic corresponent.
  • Assegurança voluntaria d'accidents. A més dels anteriors conceptes de preus públics, la UPV t'ofereix la possibilitat de beneficiar-te d'aquesta assegurança, que, en cas que t'interesse, pots contractar en el moment de la matrícula. La corredoria de segurs HOWDEN IBERIA gestionarà el pròxim curs aquest segur, a través de la companyia asseguradora Allianz. La corredoria girarà el rebut al cobrament en el compte bancari que hages assenyalat en la teua matrícula. Aquest segur t'ofereix cobertura durant tot el curs acadèmic. 

 

Més informació sobre l'Assegurança Voluntària d'Accidents


EMAS upv