- -
UPV
 
Sobre l'assegurança escolar obligatoria

Els alumnes universitaris menors de 28 anys abonen automàticament en la matrícula 1,12 euros en concepte d'assegurança escolar. Mitjançant el pagament d'aquesta quota, tens dret a la protecció que l'assegurança ofereix en cas de malaltia, accident o infortuni familiar.

Serà condició indispensable que els estudiants estrangers menors de 28 anys que no procedisquen d'estats membres de la Unió Europea, l'espai econòmic europeu o Suïssa acrediten documentalment la seua situació de resident legal a Espanya als efectes de poder estar inclosos dins del camp d'aplicació de l'assegurança escolar.

Més informació al voltant de l'assegurança escolar.

 


EMAS upv