- -
UPV
 

COVID-19

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

PROGRAMES de Pràctiques

DOCUMENTACIÓ

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
2. Copia DNI en caso de ser español o NIE + Pasaporte en caso de ser extranjero.

Aportar una fotocopia DNI si eres español o NIE + Pasaporte en caso de ser extranjero.
Esta información deberá aportarla a través de la plataforma de inscripción

EMAS upv